• Seminarium elearning dla nowo powołanych dyrektorów uczestników kursu "Dyrektor na starcie"
  Zakres tematyczny zgodny z tematyką wiodącą.
  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
  Liczba godzin: 4
  Koszt: wg stawki ustalonej przez Dyrektora WODN w Skierniewicach
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 grudnia 2020 roku.

 • Nr formy: 52

  Zakres tematyczny:

  - Praktyczne zastosowanie TIK na lekcji religii

  - Metody pracy z wykorzystaniem zdjęć

  - Sposoby pracy z filmem na lekcji religii

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 10

  Koszt:10 zł.

  Termin realizacji: 19 listopada 2020 godz. 15:00 – 2 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


 • Numer formy: 107
  Zakres tematyczny:
  - Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej w świetle przepisów prawa
  oświatowego, teorii przedmiotu i praktyki pedagogicznej nauczyciela i szkoły.
  - Ocenianie w kształceniu zintegrowanym off- i online, jako swoista forma
  informacji zwrotnej w procesie edukacyjnym o charakterze wspierającym
  i formatywnym.
  - Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
  -Refleksje nad problemem: ocenianie - zorientowane na wynik czy ocenianie
  ukierunkowane procesem nauczania-uczenia się oraz holistycznie rozumiany
  rozwój ucznia.
  Kierownik formy: Anna Macioszek - nauczyciel konsultant ds. edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach.

  Liczba godzin: 30
  Koszt: 30 zł
  Termin realizacji: 16.11.2020 r. godz. 15.00 - 21.12.2020, Platforma Moodle
  WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/
  w kategorii kursów: Dydaktyka.


 • Termin: 19.10-06.11.2020r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - Praca domowa - rozwój czy ograniczenie?
  - O pracy jaką warto wykonać w domu, aby mózg głęboko przetworzył informację i ją zapamiętał - neuroedukacja
  - Zadanie domowe: Kiedy? Po co? Dla kogo? - praktyczne przykłady efektywnych prac domowych
  Zapraszam, dr Beata Krokocka

  Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

 • Nr formy: 73
  Zakres tematyczny
  • Procedura autoewaluacji, cele, przedmiot, organizacja.
  • Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań
  • Metody, techniki badawcze i narzędzia.
  • Propozycja kodowania wyników ankiet.
  • Opracowanie arkuszy zbiorczych dla poszczególnych standardów.
  • Opracowanie arkusza oceny efektów działań.
  • Przygotowanie raportu końcowego z autoewaluacji
  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r.

 • Nr formy: 79 Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Zakres tematyczny: - Uczenie się jako kompetencja kluczowa. - Motywowanie do nauki. - Nauczanie przyjazne mózgowi. - Motywowanie do samorozwoju. - Nauczanie na miarę XXI wieku. Kierownik formy: Marek Rawski Osoby prowadzące: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach trener wspomagania Liczba godzin: 20 Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 października 2020 roku – 8 listopada 2020 roku, godz. 1500 Szkolenie zakończone.
 • Nr formy: 72

  Zakres tematyczny:

  -Zdrowie jako wartość i zasób.

  -Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  -Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

  -Metodyka pracy z uczniami.

  -Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej.

  -Dobre praktyki.

  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 20

  Koszt: 20 zł

  Termin realizacji: 9 – 30 listopada 2020 roku

  Zapisy: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu

  https://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy


 • Nr formy: 51

  Zakres tematyczny:

  - Samotność w globalnej wiosce.

  - Teoria miłości czy miłość w teorii?

  - PIN do serca młodych

  - Face to face.

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 10

  Koszt:10 zł.

  Termin realizacji: 5 listopada 2020 godz. 15:00 - 18 listopada 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 • Nr formy: 50

  Zakres tematyczny:

  - Rola i znaczenie środków dydaktycznych w procesie wychowania patriotycznego na lekcji religii

  - Nowe pomysły dydaktyczno – metodyczne w wychowaniu do wartości i kształtowaniu postaw patriotycznych

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin:10

  Koszt:10 zł.

  Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 października godz. 15:00 – 11 listopada 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej

 • Nr formy: 35
  Termin: 23.11- 31.12.2020r
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20zł
  Zakres tematyczny:
  - Atrakcyjne cyfrowe metody stosowane na lekcjach zdalnych- wirtualne tablice.
  - Zasady korzystania z wirtualnych tablic na lekcji.
  - Przykłady, możliwości i zastosowania.
  Kontakt: m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl
  Już można logować się do szkolenie. Zapraszam!
  Monika Zdrojewska
  nauczyciel- konsultant ds.informatyki i matematyki

 • Termin: 11.01-29.01.2021 r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym
  - zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka
  - motoryka duża dzieci z autyzmem
  - bank zabaw i pomysłów do wykorzystania w pracy

  Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

 • Termin szkolenia: 08-26.02.2021 r.
  Koszt: 20 zł
  Liczba godzin: 20
  O czym w kursie?:
  - Bank pomysłów na doskonalenie umiejętności chwytu, pisania ...
  - Motoryka mała dzieci z autyzmem
  Mówiąc „motoryka” mamy na myśli ogólną sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem. Jak można ją rozwijać i jak powinno to wyglądać? Spróbujemy to ukazać w szkoleniu. Sądzę, że proponowane w kursie zadania, ćwiczenia, zabawy, masaże wspomogą Państwa pracę z dziećmi.

  Już można logować się do szkolenia.
  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wondskierniewice.eu

 • Nr formy: 25

  Zakres tematyczny:
  • Kompetencje kluczowe: cele i modele rozwoju, zalecenia Rady Europy.
  • Czym są kompetencje cyfrowe i jak je rozwijać w bibliotece?
  • Kompetencje cyfrowe a podstawa programowa.
  • Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu kompetencji cyfrowych: zadania, metody i formy pracy z uczniem.
  • Metody i formy pracy z uczniem w bibliotece szkolnej przygotowujące do edukacji zdalnej (prelekcje, projekty).
  • Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji.
  • Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących.
  Termin: 16 listopad 2020 r. – 11 grudzień2020 godz. 1430
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek
 • Seminarium „Twórczość jako metoda dydaktyczna”

 • Termin: 01-19.03.2021r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  • Czym jest drama?
  • Zabawy i ćwiczenia m.in. na integrację i podniesienie energii grupy, koncentrację i budowanie zaufania;
  • Techniki i metody warsztatowo-projektowe takie jak improwizacja, gorące krzesło, karty ról, stymulatory, żywy obraz, śledzenie myśli i inne.
  • Metody służące rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu kompetencji osobistych i społecznych - teatr obrazu, ring bokserski, elementy teatru forum w pracy warsztatowej.
  • Biblioterapia w pracy wychowawcy.
  • Bajkoterapia dla najmłodszych
  • Rysunek w bajkoterapii.
  Już można logować się do szkolenia i przesyłać wypełnione karty zgłoszenia (druk do pobrania z platformy) na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu lub wypełnić na stronie: https://www.wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
 • Nr formy: 54

  Zakres tematyczny:

  - Co samemu warto zobaczyć?

  - Inspirujące filmy dla dzieci i młodzieży, które warto uwzględnić na lekcji religii

  - Praktyczne zastosowanie metody pracy z filmem na lekcji religii

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 10

  Koszt:10 zł.

  Termin realizacji: 3 grudnia 2020 godz. 15:00 – 16 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


 • Nr formy: 53

  Zakres tematyczny:

  - przygotowanie do sakramentów czy wychowanie w wierze?

  - rodzice – pierwsi nauczyciele wiary

  - wychowanie do udziału we Mszy świętej

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 10

  Koszt:10 zł.

  Termin realizacji: 26 listopada 2020 godz. 15:00 – 9 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 • Nr formy: 55

  Zakres tematyczny:

  - definicje reklamy i jej podstawowe elementy

  - środki językowe wykorzystywane w reklamie

  - kulisy powstawania i rola społeczna reklamy

  - aspekty ewangelizacyjne reklamy

  - zagrożenia płynące z reklamy

  Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin:10

  Koszt:10 zł

  Termin realizacji: 10 grudnia godz 15:00 – 23 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy