• Zajęcia otwarte e-learning "Jak efektywnie kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w przedszkolu w trosce o dobrą jakość życia przedszkolaka?"
  Termin: 02.12. - 15.12. 2020 r.
  Liczba godzin: 10 + 5
  Zakres tematyczny:
  - Podstawy teoretyczne - kompetencje kluczowe, a rozwój dziecka w przedszkolu.
  - Katalog kompetencji kluczowych w pragmatyce zawodowej nauczyciela wychowania
  przedszkolnego.
  - Rozwijanie kompetencji kluczowych, a dobry start szkolny przedszkolaka.
  - Wymiana doświadczeń.
  - Bank dobrych praktyk.

  Zapraszam serdecznie. Już można logować się do szkolenia. Kontakt: anna.garstka@wodnskiernie.nazwa.pl

  Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 • Seminarium „Kompetencje kluczowe a podstawy programowe z historii”
  Termin: od 30 listopada do 14 grudnia 2020 r.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Zakres tematyczny:
  Założenia podstawy programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  Kompetencje kluczowe a podstawowe akty prawa oświatowego
  Doświadczenia i metody pracy stosowane w realizacji podstawy programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historią, celem wprowadzenia kompetencji kluczowych do edukacji.
  Kompetencje XXI wieku.
  Korzyści płynące z kształtowania kompetencji kluczowych przygotowujących dzieci i młodzież do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

  Zapraszam serdecznie.
  Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
  Już można logować się do szkolenia.


 • Warsztaty metodyczne "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
  Termin: 16.11- 07.12.2020 r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - specyfika zachowań uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  - zastosowanie różnorodnych technik i metod motywujących uczniów
  - trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania
  - przykłady dobrych praktyk
  Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
 • Szkolenie adresowane do Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 8 w Skierniewicach.
  Termin szkolenia: 24 XI - 21 XII 2020 r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt całości szkolenia: 10 zł
  Zakres tematyczny II modułu szkolenia:
  Rola i zadania nauczyciela w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.
  Sztuka komunikacji z uczniami/dziećmi przy ograniczonym medium.
  Rola i sposoby motywowania uczniów/dzieci w nauczaniu prowadzonym zdalnie.
  Nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej.
  Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój dziecka.
  Konsultacje indywidualne według potrzeb.


 • Warsztaty metodyczne "Program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów".
  Termin: 13.11-30.11.2020
  Liczba godzin: 10
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - procedura wyboru programu nauczania zawarta w przepisach prawa oświatowego;
  - program nauczania – cudzy, autorski czy adaptowany;
  - kryteria doboru programu nauczania w kontekście wymagań podstawy programowej, możliwości realizacyjnych w określonych warunkach dydaktycznych i przystawalności do potrzeb ucznia;
  - tworzenie własnego programu nauczania;
  - sposoby adaptacji cudzego programu nauczania.

  Kontakt: d.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl

  Już można logować się do szkolenia.

 • Termin: 21.10-21.11.2020
  Liczba godzin: 20
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - rodzaje zadań egzaminacyjnych
  - kreatywne rozwijanie wszystkich sprawności językowych pojawiających się na egzaminie - bank pomysłów
  - techniki obniżania stresu przedegzaminacyjnego - przykład dobrych praktyk
  Kontakt: a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl

  Już można logować się do szkolenia.

 • Termin: 21.10.2020 - 21.11.2020 r.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - rozpoczęcie pracy w Google Classroom
  - zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć
  - publikacja materiałów i zadań
  - tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
  - komunikacja z uczniami
  - prawo autorskie w publikacjach internetowych
  - forum wymiany doświadczeń

  Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
 • Termin: 25. - 16.10.09.2020r.
  Liczba godzin:10
  Koszt - nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - WOPFU - zasady opracowania, metody zbierania danych. Obserwacja pedagogiczna jako element funkcjonowania ucznia.
  - IPET - od analizy orzeczenia do praktycznych działań. Analiza składowych.
  - IPET - jak rozumieć dostosowania, zintegrowane działania nauczycieli, działania i współpracę z rodzicami, gdzie szukać wsparcia?
  Kontakt: j.michalak@wodnskiernie. nazawa.pl
  JUŻ MOŻNA LOGOWAĆ SIĘ DO SZKOLENIA
 • Witam Państwa serdecznie, już można logować się do szkolenia.
  • Liczba godzin:15
  • Koszt: Nieodpłatnie
  • Termin: 05.10 – 19.10. 2020r.
  • Zakres tematyczny: - opracowywanie modelu współpracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących; pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły; - integrowanie zespołu klasowego, rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego; - współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; - budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym; - pragmatyka zawodowa nauczyciela współorganizującego proces kształcenia – ćwiczenia praktyczne, przykłady dobrych praktyk.
 • Konsultacja zbiorowa: Doświadczenia i metody pracy stosowane w realizacji podstawy programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Termin: od 16 listopada do 7 grudnia 2020 r.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - praca z uczniem zdolnym,
  - propozycja ewaluacji pracy z uczniem zdolnym,
  - wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach historii,
  - metody pracy na lekcjach historii,
  - efekty stosowanych metod,
  - kodeks dobrych praktyk – ćwiczenie,
  - dobre praktyki uczenia historii,
  - czynniki motywujące do tworzenia dobrych praktyk w nauczaniu historii,
  - bariery w stosowaniu dobrych praktyk.

  Zapraszam serdecznie.
  Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
  Już można logować się do szkolenia.


 • Warsztaty metodyczne "Metody i techniki motywujące dzieci klas I-III do uczenia się"
  Termin: 09.11.2020 r.- 23.11.2020 r.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - Klasyfikacja metod nauczania.
  - Kryteria doboru metod do poszczególnych zajęć i warunki stosowania ich.
  - Charakterystyka metod i technik aktywizujących.
  - Zastosowanie metod i technik aktywizujących - praktyczne rozwiązania.
  Kierownik szkolenia: Maria Biernat
  Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
  m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
 • Termin: 25.11.2020 - 09.12.2020
  Liczba godzin: 10
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny:
  - dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu
  - formy realizacji praktycznej nauki zawodu
  - umowa z pracodawcą
  - zakres obowiązków szkoły i pracodawcy
  - realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy
  - forum wymiany doświadczeń.


  Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl • Warsztaty metodyczne " Jak wykorzystać różne typy zadań maturalnych w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki - Matura bez stresu"
  Numer formy: 154
  Termin: 18.11.2020 - 08.12.2020 r.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: nieodpłatnie
  Zakres tematyczny: Matura z matematyki - tematy, które wciąż budzą wątpliwości lub niepewność i warto ćwiczyć je jak najczęściej: funkcje, geometria analityczna, zadania dowodowe algebraiczne i geometryczne, elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
  Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl


 • Warsztaty metodyczne przeznaczone dla nauczycieli biologii.
  Zakres tematyczny:
  Prawny aspekt oceniania – przepisy prawa i regulacje wewnątrzszkolne.
  Konstruowanie oceniania przedmiotowego zgodnie z potrzebami uczniów, szkoły i wymogami podstawy programowej.
  Pozytywne wzmacnianie a wewnątrzszkolne ocenianie uczniów – jak oceną wpływać na efektywny rozwój uczniów.
  Przedstawienie przykładów dobrych praktyk.
  Kierownik formy: Jolanta Gajek – nauczyciel-doradca metodyczny biologii/przyrody WODN w Skierniewicach
  Osoby prowadzące: Jolanta Gajek
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 października 2020 roku, godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach
  kontakt: j.gajek@wodnskiernie.nazwa.pl

 • Termin: 16 listopada - 6 grudnia 2020r.
  Liczba godzin: 30
  Koszt: 30 zł
  Zakres tematyczny:
  - zarządzanie a przywództwo
  - wartości przywództwa edukacyjnego
  - kompetencje przywództwa edukacyjnego
  Kontakt: d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl

  Zapraszam do przesyłania zgłoszeń.
 • Termin:10.11. - 06.12. 2020r.
  Liczba godzin: 20.
  Koszt: 20zł.
  Zagadnienia:
  -Autyzm. Specyfika zaburzenia.
  - Specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zburzeniami rozwoju.
  -Potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem - dostosowania form i metod pracy.
  - Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem.
  -Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
  - Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem.
  - Dzielenie się własnym doświadczeniem, bank pomysłów, rozwiązania praktyczne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
  JUŻ MOŻNA SIĘ LOGOWAĆ. ZAPRASZAM!