Available courses

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl


Zakres tematyczny:

-Uwarunkowania prawne.

-Program a podstawa programowa.

-Modyfikacja i konstruowanie programu nauczania.

-Kryteria decydujące o wyborze programu nauczania


"Planujemy lekcję odwróconą - zmień zasady gry"
Zapraszam do pobrania materiałów edukacyjnych poświęconych seminarium, które odbyło się podczas Wiosennych Spotkań Metodycznych 11 czerwca 2021r.


Argumenty przemawiające za integracją wiedzy:
- naukowo-biologiczne;
- dydaktyczno-wychowawcze;
- filozoficzno-metodologiczne.

Serdecznie witam Państwa biorących udział w kursie doskonalącym
"Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole".

Zakres tematyczny:
- Emocje: lęk, strach: czym są i skąd się biorą?
- Kiedy emocje zaczynają przeszkadzać?
- Kryteria diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych.
- Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi?
- Wspieranie ucznia z zaburzeniami lękowymi i jego rodziny przez pracowników przedszkola/szkoły.
- Troska o dobrostan osoby wspierającej ucznia z zaburzeniami lękowymi.

Cel ogólny: Poszerzanie wiedzy i umiejętności Odbiorców szkolenia z zakresu występowania zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu kursu uczestnik zna:
- specyfikę zaburzeń lękowych;
- sposoby identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych;
- sposoby postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów;
- metody wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny;
- sposoby dbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.

Aktywny udział w szkoleniu zapewni:

- zrozumienie mechanizmów dotyczących powstawanie lęku i strachu;

- zwiększenie świadomości w zakresie objawów zaburzeń lękowych, jakie mogą przejawiać się w zachowaniach
uczniów;

- poszerzenie wiedzy o sposobach działania i wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe;

- przypomnienie, w jaki sposób nawiązywać i dbać o dobre relacje;

- inspirację, jak dbać o dobrostan swój i uczniów.
Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle WODN w Skierniewicach "Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele zainteresowani tematem.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Kierownik formy: Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego.
Termin i miejsce rozpoczęcia: 04 maja 2021 r., godz. 16.00, zajęcia online, platforma Moodle WODN w Skierniewicach.

Zapraszam na seminarium e-learning Forma nr 171

Kreatywne metody nauczania na lekcjach matematyki.

Zakres tematyczny:

 • Kompetencje kluczowe wspierające kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności.
 • Nauczyciel kreatorem, innowatorem i moderatorem kształcenia.

Liczba godzin: 10

Koszt: 10 zł

Termin realizacji: 14.04.2021 – 30.04.2021 r.

Kontakt: j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl

Seminarium w formule blended-learning na platformie MS Teams i Moodle „Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – np. artykuł, blog, pamiętnik, kalendarium…”
Termin: od 12 kwietnia 2021 do 16 kwietnia 2021r. Liczba godzin: 15 Koszt: 10 zł.
Zakres tematyczny:
1. Organizacja procesu nauczania i uczenia się.
2. Nauczyciel Kierownikiem procesu nauczania i uczenia się.
3. Czym jest Meta - uczenie się.
4. Wybrane metody kształcenia – praktyczne i aktywizujące.
5. Jak uczyć krytycznego myślenia?
6. Analiza różnić między formami i poziomu subiektywizmu.
7. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez analizę aktywnych metod w pracy z uczniami oraz wymianę pomysłów i dobrych praktyk.
8. Samokształcenie w oparciu o materiały zamieszczone na platformie MOODLE WODN w Skierniewicach.
Zapraszam serdecznie. Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl Już można logować się do szkolenia
Seminarium: Wykorzystanie materiałów źródłowych i ich interpretacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie . Część warsztatowa i samokształceniowa na platformie MOODLE. Termin: od 1 marca 2021 do 6 kwietnia 2021r. Liczba godzin: 20 Koszt: 20 zł.
Zakres tematyczny:
Źródła ikonograficzne i konteksty kulturowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Kształcenie umiejętności w zakresie analizy źródeł informacji historycznej – ikonografia.
Kształtowanie myślenia historycznego i kompetencji językowych z wykorzystaniem zadań
do egzaminów zewnętrznych z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Kształtowanie kompetencji kluczowych „kluczem” do sukcesu edukacyjnego ucznia.
Omówienie kształtowania u uczniów umiejętności sztuki argumentacji.
Omówienie sposobów kształtowania umiejętności uczniów dotyczących pracy z różnymi rodzajami źródeł w korelacji z innymi przedmiotami humanistycznymi.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez analizę aktywnych metod w pracy z uczniami oraz wymianę pomysłów i dobrych praktyk.
Samokształcenie w oparciu o materiały zamieszczone na platformie MOODLE WODN w Skierniewicach.
Zapraszam serdecznie. Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl Już można logować się do szkolenia
- uczeń zdolny w prawie oświatowym
- od uzdolnień do talentu
- cel pracy z uczniem zdolnym
- rozpoznawanie uzdolnień przyrodniczych uczniów
- diagnoza zdolności przyrodniczych
- arkusz identyfikacji trzech składników talentu
- wskaźniki zachowań znamionujących uzdolnienia
- przykładowy program pracy z uczniem uzdolnionym
w zakresie zagadnień przyrodniczych

Materiał jest już dostępny
kontakt: j.gajek@wodnskiernie.nazwa.pl tel. 511 033 822

Termin: 07.04.2021 - 30.04.2021
Liczba godzin: 20
Koszt: nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
- przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych
- warunki, tryb i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych
- sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych
- dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania
- forum wymiany doświadczeń.


Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Seminarium Zastosowanie obliczeń statystycznych w opracowaniu oraz analizie wyników obserwacji i doświadczeń biologicznych - korelacja przedmiotowa biologii i matematyki w zakresie statystyki. Rola matematyki w kształceniu biologicznym".
Adresaci: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- rys historyczny;
- do czego jest potrzebna statystyka w biologii;
- czym jest statystyka matematyczna
- rola statystyki w nauczaniu biologii;
- cele wprowadzenia elementów statystyki w podstawie
programowej biologii;
- przykłady doświadczeń i obserwacji ujętych w podstawie
programowej biologii, w których możliwe lub wskazane jest
zastosowanie prostych analiz statystycznych podczas
opracowywania uzyskanych wyników.
- podstawowe pojęcia z zakresu statystyki: średnia
arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanta,
odchylenie standardowe i błąd standardowy.

Czas trwania: 22-28 luty 2021
Koszt: nieodpłatnie
kontakt: j.gajek@wodnskiernie.nazwa.pl
Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa. Punktem wyjścia do formułowania wymagań jest podstawa programowa wyznaczająca cele kształcenia, osiągnięcia uczniów oraz zakres treści, których realizacja pozwoli je osiągnąć.

Cykl Kolba to model uczenia się opracowany ponad trzydzieści lat temu przez profesora Davida A. Kolba.
To nic innego jak Model Uczenia się przez Doświadczenie.
Zapraszam!

Konsultacje dla nauczycieli geografii przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. Po zmianie wymagań edukacyjnych z geografii jest to wyzwanie!
Zapraszam Państwa na konsultacje indywidualne i zbiorowe również na Platformie MS Teams.
Materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zamieszczone są na Platformie Moodle. Zapraszam Państwa również do bezpośredniego kontaktu.
Warsztaty metodyczne przeznaczone dla nauczycieli biologii.
Zakres tematyczny:
- Prawny aspekt oceniania – przepisy prawa i regulacje wewnątrzszkolne.
- Konstruowanie oceniania przedmiotowego zgodnie z potrzebami uczniów, szkoły i wymogami podstawy programowej.
- Pozytywne wzmacnianie a wewnątrzszkolne ocenianie uczniów – jak oceną wpływać na efektywny rozwój uczniów.
- Przedstawienie przykładów dobrych praktyk.
Kierownik formy: Jolanta Gajek
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12.02.- 12.03.2020 roku
Kontakt: j.gajek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zakres tematyczny:

-Nauczanie polimetodyczne jako optymalne nauczanie we współczesnej dydaktyce.

-Wykorzystanie zróżnicowanych i uzupełniających się metod nauczania na lekcjach biologii, w tym metod interaktywnych.

-Korzyści wynikające ze stosowania metod aktywizujących na lekcjach biologii.

Koszt: 10 zł

Termin: 09-26.02.2021

Seminarium: Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w roku 2020/2021. Część warsztatowa i samokształceniowa na platformie MOODLE. Termin: od 26 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Liczba godzin: 5 Koszt: nieodpłatnie Zakres tematyczny: - Zmieniona formuła egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021. - Dokonanie analizy zmian w podstawie programowej z wiedzy o społeczeństwie. - Dokonanie analizy zmian w wymaganiach egzaminacyjnych z wiedzy o społeczeństwie. - Praca z materiałami źródłowymi. - Prezentacja modelu pracy z uczniami. - Część samokształceniowa. Zapraszam serdecznie. Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl Już można logować się do szkolenia
Seminarium: Egzamin maturalny z historii w roku 2020/2021. Część warsztatowa i samokształceniowa na platformie MOODLE

Termin: od 25 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie

Zakres tematyczny:
- Zmieniona formuła egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021.
- Dokonanie analizy zmian w podstawie programowej z historii.
- Dokonanie analizy zmian w wymaganiach egzaminacyjnych z historii.
- Praca z materiałami źródłowymi.
- Prezentacja modelu pracy z uczniami.
- Część samokształceniowa.

Zapraszam serdecznie.
Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
Już można logować się do szkolenia
Termin: 26.05.2021 - 09.06.2021 r.
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł.
Zakres tematyczny:
- diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów
- sposoby organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz pozyskiwania środków na ich realizację
- dokumentowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych
- ewaluacja działań
- forum wymiany doświadczeń.

Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Termin: 28.04.2021 - 12.05.2021 r.
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
- najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017
- część pisemna egzaminu
- część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach
- warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- forum wymiany doświadczeń.

Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Termin: 24.02.2021 - 17.03.2021
Liczba godzin: 15
Koszt: 20 zł.
Zakres tematyczny:
- formy oszczędzania
- bezpieczne finanse i oszustwa w sieci
- jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?
- bezpieczne inwestowanie
- ubezpieczenia
- forum wymiany doświadczeń.


Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Zapraszam na warsztaty metodyczne: "Jak organizować proces kształcenia z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej"?
Zakres tematyczny:
- Kształcenie uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. założenia ogólne.
- Pomoc psychologiczno - pedagogiczna -indywidualizowanie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki do pracy.
- Dostosowywanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
- Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.
- Bank pomysłów, przykłady dobrych praktyk.
- Regulacje prawne.

Termin: 04.01.2021 - 29.01. 2021.
Liczba godzin:20
Koszt 20 zł

JUŻ MOŻNA SIĘ LOGOWAĆ.
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI!Metoda projektów w obecnym systemie edukacyjnym,
Metoda projektów a kształcenie kluczowych kompetencji uczniów,
Umiejętności rozwijane przez uczniów przy realizacji projektów,
Cele, które można osiągnąć realizując metodę projektów,
Czym jest metoda projektów?
Rodzaje projektów i ich podział,

Termin: 21.10.2020 - 21.11.2020 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Zakres tematyczny:
- rozpoczęcie pracy w Google Classroom
- zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć
- publikacja materiałów i zadań
- tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
- komunikacja z uczniami
- prawo autorskie w publikacjach internetowych
- forum wymiany doświadczeń

Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
Seminarium „Kompetencje kluczowe a podstawy programowe z historii” Termin: od 30. 11. 2020 r. do 18 01.2021 r. Liczba godzin: 10 Koszt: 10 zł Zakres tematyczny: Założenia podstawy programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Kompetencje kluczowe a podstawowe akty prawa oświatowego Doświadczenia i metody pracy stosowane w realizacji podstawy programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historią, celem wprowadzenia kompetencji kluczowych do edukacji. Kompetencje XXI wieku. Korzyści płynące z kształtowania kompetencji kluczowych przygotowujących dzieci i młodzież do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy. Zapraszam serdecznie. Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl Już można logować się do szkolenia.
Termin: 25. - 16.10.09.2020r.
Liczba godzin:10
Koszt - nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
- WOPFU - zasady opracowania, metody zbierania danych. Obserwacja pedagogiczna jako element funkcjonowania ucznia.
- IPET - od analizy orzeczenia do praktycznych działań. Analiza składowych.
- IPET - jak rozumieć dostosowania, zintegrowane działania nauczycieli, działania i współpracę z rodzicami, gdzie szukać wsparcia?
Kontakt: j.michalak@wodnskiernie. nazawa.pl
JUŻ MOŻNA LOGOWAĆ SIĘ DO SZKOLENIA
Konsultacja zbiorowa, Moduł VI: Warsztat pracy historyka.
Termin: od 19 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie

Zakres tematyczny:
Jaki powinien być dobry nauczyciel historii?
Dokumentacja prawna nauczyciela.
Planowanie procesu edukacyjnego.
Metodyka warsztatowa.
Baza dydaktyczna.
Diagnozowanie osiągnięć ucznia.
Doskonalenie zawodowe nauczyciela.
Organizacja procesów edukacyjnych dla wspierania uczenia się.
Zapraszam serdecznie.
Kontakt: a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
Już można logować się do szkolenia.

Termin: 27.01.2021 - 10.02.2021 r.
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
- zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019
- rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu
- przygotowanie do części pisemnej egzaminu
- przygotowanie do części praktycznej egzaminu
- forum wymiany doświadczeń

Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Termin: 16 listopada - 6 grudnia 2020r.
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Zakres tematyczny:
- zarządzanie a przywództwo
- wartości przywództwa edukacyjnego
- kompetencje przywództwa edukacyjnego
Kontakt: d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń.
Termin: 25.11.2020 - 09.12.2020
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu
- formy realizacji praktycznej nauki zawodu
- umowa z pracodawcą
- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy
- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy
- forum wymiany doświadczeń.


Już można logować się do szkolenia. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl


Zapraszam nauczycieli języka polskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w seminarium:

Rola i funkcje oceny w procesie  kształcenia

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Co to jest ocena szkolna?
 • Jakie cele stawia przed sobą nowoczesne ocenianie?
 •  Funkcje oceny i kontroli w procesie kształcenia.
 • Jakie korzyści daje ocena nauczycielowi i uczniowi?
 • Cechy oceniania nakierowanego na ucznia.
 • Informacja zwrotna jako istotny element oceny ucznia.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 wrzesień 2021 r. – 8 październik 2021 r. godz. 1430


Warsztaty metodyczne dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej.
Zakres tematyczny:
- Projekt edukacyjny jako jedna z aktywizujących metod nauczania.
- Rodzaje projektów edukacyjnych w nauczaniu i wychowaniu dzieci w szkole
podstawowej.
- Możliwości wykorzystania projektu edukacyjnego w codziennej praktyce
zawodowej nauczyciela szkoły podstawowej.
- Efekty stosowania metody projektu edukacyjnego z punktu widzenia
różnych grup odbiorców.
Termin i miejsce rozpoczęcia: 31.05 - 07.06.2021 r., godz. 15.00 Platforma Moodle WODN w Skierniewicach
http://www.wodnmood.aplus.pl/
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Anna Macioszek - nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w WODN w Skierniewicach.
Adres e-mail:a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Nr formy: 58

Zakres tematyczny:

- Granica między realnym a wirtualnym życiem

- Co to jest patostream?

- Patostreamer i patoinfluencer, czyli kto?

- Niebezpieczny challenge

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 5

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 20 maja - 2 czerwca 2021, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Nr formy: 57

Zakres tematyczny:

- Liturgia jako źródło i cel działania katechetycznego

- Zadania katechezy wobec liturgii

- Metody liturgiczne w katechezie

- Funkcje komentarzy liturgicznych

- Struktura modlitwy powszechnej podczas Mszy świętej

- Oprawa liturgiczna Mszy świętej na okoliczność I Komunii Świętej i bierzmowania

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 5

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 13 maja - 26 maja 2021, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Numer formy: 129

Adresaci:Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani tematem.

Zakres tematyczny:

- Czym jest sensoplstyka.

- Sensoplastyka w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym.

- Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem zróżnicowania ich
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

- Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem
sensolpastyki.

- Przykładowe scenariusze zajęć.

Kierownik formy:Anna Macioszek nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach.

Adres e-mail:a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Osoby prowadzące:Anna Macioszek

Liczba godzin: 15

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 maja 2021 roku – 07 czerwca 2021 roku, godzina 15.00Platforma Moodle WODN w Skierniewicach

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – zgłoszenia onlinelub tel. 46/833-20-04 wew. 201,


Nr formy 43
"Bezpieczeństwo na platformie edukacyjnej i w Internecie w atrakcyjnej formie"
Adresatami są dyrektorzy, w tym dyrektorzy o krótkim stażu pracy oraznauczyciele zainteresowani tematem.
Termin: 12.04- 17.05.2021r
Serdecznie zapraszam!!!

Monika Zdrojewska
konsultant ds.informatyki i matematyki
m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl


Nr formy: 95
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa "Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej"
Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia
Zakres tematyczny:
 • Pierwsza pomoc wg obowiązujących Wytycznych ERC - wybrane zagadnienia.
Kierownik formy i prowadzący zajęcia: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
Liczba godzin: 3
Koszt: Nieodpłatnie
Termin szkolenia: 19 maja 2021 r.
Zapisy: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Numer formy: 93 II Edycja
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa "Jak zorganizować wycieczkę szkolną"
Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia
Zakres tematyczny:
 • Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wycieczki.
Kierownik formy i prowadzący zajęcia: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
Liczba godzin: 3
Koszt: Nieodpłatnie
Termin: 18 czerwca 2021 r.
Zapisy: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Seminarium dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej ,,Rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się".

Zakres tematyczny:
- Pojęcie kompetencji kluczowych - kompetencje uczenia się.
- Rodzaje motywacji i ich wpływ na sukces edukacyjny ucznia.
- Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne dla mózgu.
- Sposoby rozwijania wewnętrznej motywacji ucznia.

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28.04 - 05.05.2021 r., godz. 15.00 Platforma
Moodle WODN w Skierniewicach
http://www.wodnmood.aplus.pl/

Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Anna Macioszek - nauczyciel konsultant ds. edukacji
wczesnoszkolnej w WODN w Skierniewicach.
Adres e-mail: a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl
Koszt: nieodpłatnie
-Sposoby rozwijania wewnętrznej motywacji ucznia.

Szkolenie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.

Nr formy: 79 Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Zakres tematyczny: - Uczenie się jako kompetencja kluczowa. - Motywowanie do nauki. - Nauczanie przyjazne mózgowi. - Motywowanie do samorozwoju. - Nauczanie na miarę XXI wieku. Kierownik formy: Marek Rawski Osoby prowadzące: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach trener wspomagania
Liczba godzin:
20 Koszt: 20 zł
Termin: 26.04.2021r. - 09.05.2021r.
Zapraszam. Marek Rawski: m.rawski@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 34
Rodzaj formy i tytuł: seminarium
„Akademia Młodego Nauczyciela. Konkurs Ortograficzny”
Adresaci: nauczyciele języka polskiego (w tym nauczyciele z krótkim stażem pracy) w szkołach podstawowych.

Zakres tematyczny:

 • Kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów;
 • Przedstawienie sposobów nauczania ortografii;
 • Dobór metod i form pracy z uwzględnieniem organizacji konkursu ortograficznego.
 • Realizacja i przebieg konkursu ortograficznego.

Liczba godzin:10
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce szkolenia: 10 – 20 maja 2021 r., Platforma Moodle WODN

Szkolenie prowadzi Elżbieta Masny, tel. 795571674


Nr formy: 53

Zakres tematyczny:

- przygotowanie do sakramentów czy wychowanie w wierze?

- rodzice – pierwsi nauczyciele wiary

- wychowanie do udziału we Mszy świętej

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 26 listopada 2020 godz. 15:00 – 9 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Nr formy: 51

Zakres tematyczny:

- Samotność w globalnej wiosce.

- Teoria miłości czy miłość w teorii?

- PIN do serca młodych

- Face to face.

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 5 listopada 2020 godz. 15:00 - 18 listopada 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Uwaga! Dodatkowy termin i miejsce rozpoczęcia: 21 stycznia 2021 godz. 15:00 – 3 lutego 2021, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Nr formy: 55

Zakres tematyczny:

- definicje reklamy i jej podstawowe elementy

- środki językowe wykorzystywane w reklamie

- kulisy powstawania i rola społeczna reklamy

- aspekty ewangelizacyjne reklamy

- zagrożenia płynące z reklamy

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin:10

Koszt:10 zł

Termin realizacji: 10 grudnia godz 15:00 – 23 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Nr formy: 54

Zakres tematyczny:

- Co samemu warto zobaczyć?

- Inspirujące filmy dla dzieci i młodzieży, które warto uwzględnić na lekcji religii

- Praktyczne zastosowanie metody pracy z filmem na lekcji religii

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 3 grudnia 2020 godz. 15:00 – 16 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Termin: 01.03.2021-31.03.2021
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Zakres tematyczny:
-Atrakcyjne cyfrowe metody stosowane na lekcjach- Khan Academy
-Zasady korzystania z największej światowej platformy edukacyjnej
-Monitorowanie i raportowanie bieżących osiągnięć uczniów
-Przykłady, możliwości i zastosowania aplikacji na lekcjach matematyki do rozwoju ucznia zdolnego
-Khan Academy dla ucznia zdolnego do wykorzystania na innych przedmiotach
Już można się logować!
Kierownik formy:
Monika Zdrojewska
konsultant ds. informatyki i matematyki
m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl
Zgłoszenia:

Nr formy: 50

Zakres tematyczny:

- Rola i znaczenie środków dydaktycznych w procesie wychowania patriotycznego na lekcji religii

- Nowe pomysły dydaktyczno – metodyczne w wychowaniu do wartości i kształtowaniu postaw patriotycznych

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin:10

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 29 października 2020 godz. 15:00 - 11 listopada 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Uwaga! Dodatkowy termin i miejsce rozpoczęcia: 21 stycznia 2021 godz. 15:00 – 3 lutego 2021, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Forma nr 76

Zakres tematyczny:
 • Zdrowie jako wartość i zasób
 • Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną
 • Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej
 • Metodyka pracy z młodzieżą.

Liczba godzin: 20 godz.
Koszt: 20 złotych
Termin szkolenia: 15-26 marca 2021 r.
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
Zapisy:Forma nr 65
Zakres tematyczny:
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Asertywność
 • Negocjacje.
Liczba godzin: 10 godz.
Koszt: 30 złotych
Termin szkolenia: 1-8 marca 2021 r.
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
Prowadzący zajęcia: Katarzyna Zawadzka, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach
Zapisy:

Numer formy 123.
Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle ,,Badawczy projekt edukacyjny offline i online w klasach młodszych jako jedna z metod rozbudzania i rozwijania zainteresowań dzieci''.
Zakres tematyczny:
- Projekt edukacyjny jako jedna z aktywizujących metod nauczania i uczenia
się.
- Rodzaje projektów edukacyjnych w nauczaniu i wychowaniu dzieci
w młodszym wieku szkolnym.
- Możliwości wykorzystania projektu edukacyjnego offline i online
w codziennej praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
- Badawczy projekt edukacyjny offline i online jako atrakcyjna i skuteczna
metoda rozbudzania i rozwijania zainteresowań dzieci.
- Efekty stosowania metody projektu edukacyjnego offline i online w procesie
kształcenia z punktu widzenia różnych grup odbiorców.
- Bank pomysłów na badawczy projekt edukacyjny w klasach młodszych.
Kierownik formy: Anna Macioszek nauczyciel konsultant ds. edukacji
wczesnoszkolnej.
a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl
Liczba godzin: 20
Koszt: 20zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15.03.2021 - 19.04.2021 r, godz. 15.00
platforma Moodle http://www.wodnmood.aplus.pl/https: Zapisy://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy

Już można logować się na warsztaty.Nr formy: 56

Zakres tematyczny:

- rola elementów dramy i form teatralnych w wychowaniu do wiary

- praktyczne zastosowanie technik dramowych i teatralnych

- wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych

- autorski scenariusz przedstawienia teatralnego „Testament Niezłomnego, czyli grypsy ppłk. Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”

- praktyczny pomysł na przygotowanie inscenizacji patriotycznej z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” lub Narodowego Święta Niepodległości

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin:10

Koszt:10 zł.

Termin i miejsce realizacji: 6 maja 2021 roku, godz. 15:00 - 19 maja 2021 roku, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Nr formy: 52

Zakres tematyczny:

- Praktyczne zastosowanie TIK na lekcji religii

- Metody pracy z wykorzystaniem zdjęć

- Sposoby pracy z filmem na lekcji religii

Kierownik formy: ks. Kamil Goc, nauczyciel konsultant ds. katechezy w WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt:10 zł.

Termin realizacji: 19 listopada 2020 godz. 15:00 – 2 grudnia 2020, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/ w kategorii kursów: Dydaktyka

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
Działanie w sieci "Matematyczny sukces maturzysty zaczyna się w przedszkolu" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze kompetencji kluczowych.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieciSieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci
Bezpłatna całoroczna forma skierowana do nauczycieli zainteresowanych tematem.
Zapraszam serdecznie, dr Beata Krokocka

Zapraszam do udziału w sieci współpracy.
Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jest to bezpłatna forma całoroczna dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

Zapraszam serdecznie
Magdalena Juszczak - nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zapraszam serdecznie nauczycieli języka angielskiego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nieodpłatna, całoroczna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń. Zachęcam Państwa do dołączenia do sieci i dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć to bezpłatna forma doskonalenia zawodowego oraz możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
Zapraszam Państwa do współpracy.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci. Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu. Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne działanie w ramach rozszerzania wiedzy biologicznej.
Zapraszam do udziału w sieci współpracy. To działanie całoroczne.Nieodpłatne. To platforma wymiany doświadczeń. Zapraszam, Dorota Klucznik, doradca metodyczny WODN w Skierniewicach

Zapraszam serdecznie do współpracy w ramach sieci poświęconej wymianie doświadczeń w pracy nauczyciela polonisty z wykorzystaniem różnych metod nauczania.
Witam serdecznie w Sieci Współpracy nt. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Zadania. Obowiązki. Warsztat pracy. Sieci współpracy i samokształcenia uzupełniają formy doskonalenia. Nieodpłatne uczestnictwo w sieci polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi nauczycielami. Stwarza okazję do pozyskiwania informacji, wzajemnego wspierania się, dzielenia się doświadczeniem w pracy pedagoga współorganizującego proces kształcenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, szczególnie nauczycieli z krótkim stażem zawodowym. Jadwiga Joanna Michalak - koordynator sieci.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w ramach sieci Przygotowanie egzaminu zawodowego w formule 2019. Celem w.w. sieci jest współpraca nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych placówek oraz wymiana doświadczeń między nimi, by w efekcie jak najlepiej przygotować uczniów do nowego egzaminu zawodowego.
Sieć jest również miejscem, w którym mogą Państwo liczyć na wsparcie merytoryczne i metodyczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy
Edyta Niedzielska - koordynator sieci

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze kompetencji komunikacyjnych.
Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego".


Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwijanie potencjału ucznia - motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących" w roku szkolnym 2020/2021. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do współpracy.
Maria Biernat - koordynator sieci
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczyciela" w roku szkolnym 2020/2021. Sieć współpracy, jako nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.
Witam Państwa w sieci współpracy, która jest całkowicie nieodpłatna dla uczestnika i służy wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszam do współpracy:)
Agata Lipska

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w pracy sieci współpracy i samokształcenia ,,Sensoplastyka - fantastyczna zabawa i wielozmysłowanauka w edukacji najmłodszych". Sieć współpracy i samokształcenia jako nowoczesna forma doskonalenia służy do dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi. Jest to działanie całoroczne, nieodpłatne dla uczestnika.
Zapraszam Państwa do współpracy.
Anna Macioszek - koordynator sieci.
Zapraszam serdecznie do dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami realizacji zadań opiekuna stażu.

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
-Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Metody ewaluacji lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.
Zapraszam do udziału w sieci współpracy.
Jest to nieodpłatna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Współpraca w sieci umożliwi Państwu wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w codziennej pracy.
Zapraszam Beata Trochonowicz

Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocnew dziele katechizacji i ewangelizacji.

Zapraszam serdecznie!


Zapraszam Dyrektorów i Wicedyrektorów do udziału w sieci współpracy. Celem współpracy w sieci jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzajemne wspieranie się a także dzielenie się spostrzeżeniami w zakresie organizacji i zarządzaniem szkołą/placówką. Jest to całoroczna darmowa forma dla nowo powołanych dyrektorów, wicedyrektorów, a także dyrektorów z krótkim stażem.
Dołączając do sieci należy wypełnić druk zgłoszenia i przesłać na adres m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl

Dzień dobry Państwu!

Zapraszam do bezpłatnego całorocznego kącika wymiany doświadczeń. Będziemy tutaj dzielić się swoimi cyfrowymi doświadczeniami w pracy nauczyciela z zakresu ulubionych narzędzi do kształtowania kompetencji cyfrowych z różnych przedmiotów oraz z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Jesteśmy w sieci :) Oj będzie się działo!!!!! ZAPRASZAM!

Monika Zdrojewska- koordynator sieci "Atrakcyjne narzędzia rozwijające kompetencje cyfrowe i bezpieczeństwo uczniów"


Zapraszam wszystkich nauczycieli, którzy pragną uczyć się i nauczać gry w szachy oraz zgłębiać nieodpłatnie tajniki gry królewskiej :) Jest to kącik służący wymianie szachowych doświadczeń.

Serdecznie Zapraszam!

Monika Zdrojewska- koordynator sieci "Szachy w szkole i przedszkolu".

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

Szanowni Państwo,

do udziału w sieci zapraszam nauczycieli, członków zespołów promocji zdrowia realizujących programy Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie.

Celem sieci jest nawiązanie kontaktów, podjęcie współpracy, zespołowe poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów, dzielenie się pomysłami. Zapraszam Państwa do wymiany doświadczeń w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.


Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze wychowanie oraz profilaktyki.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.
Marek Rawski - koordynator sieci "Wychowanie i profilaktyka"
Szkolenie dla Rad pedagogicznych:
- Przedszkola nr 8 w Skierniewicach w ramach wspomagania placówki
- Przedszkola nr 8 w Kutnie w ramach wspomagania placówki
Materiał szkoleniowy dla Przedszkola nr 8 w Skierniewicach oraz dla Przedszkola nr 8 w Kutnie w ramach wspomagania placówek

Propozycje zabaw „wielkanocnych” dla dzieci.
Techniki pracy na materiale przestrzennym.
Szablony/wzory do pobrania.

Termin: 9.03-31.03.2021 r.
Zapraszam, dr Beata Krokocka

  Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego zaprasza do udziału w seminarium e-learning (numer formy doskonalenia w ofercie CRE WŁ w Skierniewicach 103).

  Proponowana forma doskonalenia zawodowego nauczycieli doskonale wpisuje się w jeden
  z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

  Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematem.
  Zakres tematyczny:

  - Jesper Juul – pojęcie integralności dziecka?
  - Gdzie i jak narusza się integralność dziecka?
  - Jak mówimy chroniąc bądź naruszając integralność dziecka?
  - Jak możemy wspierać dziecko?
  - Fundamenty poczucia własnej wartości dziecka.
  - Poczucie własnej wartości, a pewność siebie dziecka.
  - Konsultacje indywidualne.
  Kierownik formy:
  Anna Garstka – nauczyciel doradca metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ w Skierniewicach.
  Osoby prowadzące:
  Anna Garstka.
  Liczba godzin:
  20.  
  Koszt:
  30 zł.
  Termin i miejsce rozpoczęcia:
  21 września – 18 października 2021 roku, godz. 16.00,
  Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach.
  Już można zgłaszać się na szkolenie.

  Zgłoszenia do:
  CRE WŁ w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy.
  Zapraszam serdecznie wszystkich Nauczycieli zainteresowanych proponowaną tematyką.

  Seminarium adresowane do nauczycieli wychowawców z niewielkim stażem.  


  Termin 5 maja - 26 maja 2021.
  Liczba godz. 15
  Koszt 20 zł

  Zapraszam do zapisów :) http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
  Serdecznie zapraszam na seminarium "Formy usprawniania funkcji intelektualnych poprzez muzykę u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

  Seminarium odbędzie się 15 marca o godz. 15.00

  Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na seminarium, klikając w poniższy link:

  http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

  Pozdrawiam Beata Trochonowicz

  Nr formy:196
  koszt: 10 zł
  liczba godz.: 10
  termin szkolenia: 07.12.2020, godz.15.00
  kontakt:WODN w Skierniewicach , sala konferencyjna – telefon46/833-20-04 lub 46/833-40-74, 46/832-56-43 , b.trochonowicz@wodnskiernice.nazwa.pl
  można logować się do szkolenia  Warsztaty metodyczne: "Świetlica szkolna przyjazna uczniowi"
  II grupa
  Tematyka:
  - Przepisy prawa regulujące pracę świetlicy szkolnej, dokumentacja;
  - Funkcje czasu wolnego a funkcje świetlicy szkolnej;
  - Atrakcyjne zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne;
  - Zabawy sprzyjające wzajemnemu poznaniu się.
  Liczba godzin: 20
  Odpłatność: 20 zł
  Czas trwania:16.04.2020r. - 21.05.2020r.
  Zapraszamy

  Seminarium:"Samorządność uczniowska w szkolnej praktyce" (nr formy:20)

  Tematyka:

  - O czym decydować wspólnie z uczniami, jakie działania prowadzić?

  - Rola opiekuna SU.

  - Regulamin SU.

  Termin: 16 kwietnia 2020 r. - 21 maja 2020 r.

  Odpłatność: 20 zł

  Zapraszam


  Zakres tematyczny:
  -podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne,
  -formuła egzaminu maturalnego z biologii,
  - założenia merytoryczne,
  - zastosowanie zasady kumulatywności do wymagań egzaminacyjnych,

  Kontakt: j.gajek@wodnskiernie.nazwa.pl Zapraszam
  Termin: 28.01.2021-15.02.2021

  Termin szkolenia: 3 - 5.02.2021 r.
  Zakres tematyczny:
  • Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa;
  • Analiza zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021;
  • Wymagania egzaminacyjne - analiza przykładowych zadań;
  • Zmiany w organizacji i formie egzaminu w roku szkolnym 2020/2021;
  • Model pracy z uczniem;
  • Samokształcenie.
  Kontakt: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
  Już można logować się do szkolenia. Zapraszam

  Termin szkolenia: 28 - 31 stycznia 2021 roku.
  Zakres tematyczny:
  • Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa;
  • Analiza zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021;
  • Zmiany w organizacji i formie egzaminu w roku szkolnym 2020/2021;
  • Analiza przykładowych zadań;
  • Model pracy z uczniem;
  • Samokształcenie.
  Kontakt: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
  Już można logować się do szkolenia. Zapraszam

  nr formy 2

  warsztaty metodyczne "Akademia Młodego Nauczyciela - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej"

  Zakres tematyczny:

  - podstawa prawna awansu zawodowego;

  - konstruowanie Planu rozwoju zawodowego.

  Kierownik

  - Elżbieta Masny

  Liczba godzin: 20

  Koszt: 30 zł

  Termin: 14 września 2021 r. spotkanie stacjonarne w siedzibie WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D

  KONTYNUACJA SZKOLENIA: 15 - 30 września 2021 r. na Platformie MOODLE  Nr formy: 1
  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Moduł: Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Wykładowca: mgr Barbara Gogol
  Kierownik formy: mgr piel. Marzenna Piwowar-Zrazek, m.piwowar-zrazek@wodnskiernieiwce.eu
  Termin szkolenia: 23 maja 2021 r., godz. 900

  Dla uczestników kursu kwalifikacyjnego z Zarządzania Oświatą

  Nr formy: 4
  Tematyka:
  - Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
  - Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
  - Obowiązki opiekuna stażu;
  - Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  Czas trwania: 30h.
  Odpłatność: 30 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak

  Forma nr 1
  Adresaci: Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
  Termin: 25 kwietnia 2021 r.

  Forma nr 1.
  Adresaci: uczestnicy Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
  Termin: 11.04.2021r.

  Nr formy: 16
  Seminarium:
  "Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela stażysty i kontraktowego"
  Treści:
  - Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie.
  - Prawo wewnątrzszkolne.
  - Poradnik nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
  Termin: 07. 04. 2021r. - 12. 05. 2021r.
  Zapraszam