Available courses

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

-Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Warunki, tryb i organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku kształcenia w poszczególnych formach pozaszkolnych.
- Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.

- Forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Nr formy: 24
 Warsztaty metodyczne  „Specyficzne trudności w uczeniu się - praca z dzieckiem dyslektycznym”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się – definicje, diagnoza.
 2. Ryzyko dysleksji rozwojowej.
 3. Wspomaganie ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 4. Propozycje ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne.

Liczba godzin: 20
Koszt: nieodpłatnie

Termin: 14 – 28 listopada 2022 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CRE WŁ w Skierniewicach


Nr formy: 90
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć uczniów”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Ogólne pojęcie pomiaru dydaktycznego.
2. Jak przygotować wymagania edukacyjne i plan wynikowy?
3. Program nauczania a standardy wymagań edukacyjnych.
4. Diagnoza, ocena i porównanie osiągnięć uczniów
5. Metody oceniania
6. Ewaluacja osiągnięć uczniów
7. Forum wymiany doświadczeń.

Liczba godzin: 10.
Koszt: nieodpłatnie

Termin: 23 listopada 2022 – 06 grudnia 2022 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Seminarium dla dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Seminarium  odbędzie się w terminie 19.10.2022 - 01.11.2022 r.


Seminarium skierowane do nauczycieli Przedszkola w Bełchowie (placówka objęta kompleksowym wspomaganiem).

Termin: 2 - 15 grudnia 2022 roku

Liczba godzin: 15

 

Seminarium adresowane jest do nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Efektem szkolenia będą wiedza i umiejętności z zakresu prezentowanej tematyki.
Cele ogólne:

- Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa młodzieży w placówce.
- Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków dla młodzieży w czasie ich pobytu w placówce.
- Zwrócenie szczególnej uwagi rodziców, nauczycieli, wychowawców na emocjonalno-społeczne podłoże problemowych nawyków młodych osób.
- Aktualizacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wg Wytycznych ERC 2021.

Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Termin szkolenia: 25 listopada 2022 r. – 11 grudnia 2022 r.

Zapisy:
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Nr formy 28

Seminarium e-learning na Platformie Moodle "Gry i zabawy doskonalące proces czytania i pisania"

Termin: 01.12.2022 r. - 15.12.2022 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: Nieodpłatnie

Zakres tematyczny:

 • Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
 • Rola zabaw i gier w procesie dydaktycznym
 • Zabawy i gry wspierające proces doskonalenia nauki czytania i pisania
 • Propozycje gier i zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne uczniów

Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CRE WŁ w Skierniewicach


Kurs dla nauczycieli biorących udział w I i II edycji Projektu #Łódzkie gra w szachy - dr Beata Krokocka koordynator wojewódzki

Kurs dla nauczycieli Projektu #Łódzkie gra w szachy III edycja. Koordynator wojewódzki Projektu - dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Historia Teatru Kamishibai. 
 • Co to jest teatrzyk Kamishibai.
 • Co daje - korzyści wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
 • Możliwości wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
 • Jak opowiadać historie z kamishibai.
 • Jak zrobić karty narracyjno-obrazkowe.
 • Zrób sam – teatrzyk z tektury.
 • Materiały do wykorzystania.
 • Propozycje wydawnictw oferujących teatrzyk Kamishibai i karty narracyjno-obrazkowe.
 • Polecana literatura – zestawienie tematyczne.

Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 28 października – 30 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, Aneta Brzezińska


Zakres tematyczny: 

 • Arteterapia: atrakcyjny i twórczy sposób pomocy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich własnych zasobów, pogłębianiu relacji społecznych, wzmacnianiu równowagi emocjonalnej, wspomaganiu procesu uczenia się.
 • Arteterapia: wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.
 • Arteterapia: jak pracować technikami opartymi na psychorysunku, kolażu, malarstwie.
Liczba godzin: 20
Koszt:  30 zł
Termin: 10 października – 28 października 2022 roku
Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Zabawne i proste projekty z papieru.
 • Proste zabawki z papieru.
 • Rękodzieło dla dzieci i młodzieży.
 • Plastyka bez pędzla.
 • Bank dobrych praktyk (scenariusze, programy, szablony …).
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 07 – 25 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach.
 • Przerywniki dla zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją.
 • Przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
 • Przerywniki zabarwione elementami humoru i dowcipu.
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 14 listopada – 30 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Nr formy: 44

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Organizacja pracy biblioteki w  nowym roku szkolnym 2022/2023”

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 roku.
 • Organizacja pracy biblioteki szkolnej w nowym roku z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej pastwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Egzamin ósmoklasisty i maturalny – nowe rozporządzenia.
 • Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. 
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia od nauczyciela konsultanta CRE WŁ w Skierniewicach.
 • Organizacja sieci współpracy i samokształcenia. „Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących”.
 • Przedstawienie oferty wspomagania (szkolenia, konsultacje, przedsięwzięcia) na nowy rok szkolny 2022/2023. 
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 września 2022 roku, godz. 1430 , CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

Zakres tematyczny: 

 • Czym jest bajkoterapia?
 • Czego boją się dzieci?
 • Teatrzyk kamishibai w bajkoterapii.
 • Rola baśni i bajki w rozwoju dziecka.
 • Rodzaje bajek terapeutycznych.
 • Bajkoterapia w praktyce dydaktyczo-wychowawczej.
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 13 lutego – 28 lutego 2023 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Treści:

 1. Uregulowania prawne dotyczące zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki 1 sierpnia 2022 roku.  
 2. Podstawowe założenia  i cel zmian podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 3. Organizacja nauczania EdB.
 4. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
 5. Harmonogram wdrażania zmian podstawy programowej.
 6. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 7. Podręczniki, e-materiały edukacyjne.
Liczba godzin: 3
Koszt: nieodpłatnie
Termin: 24.10.2022 r. - 31.10.2022 r.
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, Marzenna Piwowar-Zrazek


Forma nr 105

Warsztaty metodyczne Jak Tworzyć przedszkole promujące zdrowie?

Zakres tematyczny:

- Geneza Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

- Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.

- Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.

- Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.

- Dobre praktyki.

Liczba godzin: 20

Termin realizacji szkolenia: 21 XI 2022 r.  – 30  XI 2022 roku

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Zgłoszenia do: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Forma nr 104

Warsztaty metodyczne Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?

Zakres tematyczny:

- Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie.

- Koncepcja, model i standardy szkoły promującej zdrowie.

- Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie.

- Planowanie w szkole promującej zdrowie.

- Dobre praktyki.

Liczba godzin: 20

Termin realizacji szkolenia: 17 – 30 listopada 2022 roku

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/Zakres tematyczny:
 • Zabawy, w których dzieci odtwarzają treści społeczne.
 • Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka do inscenizowania wątków zaczerpniętych z opowiadań, wierszy, piosenek.
 • Zabawy edukacyjne.
 • Zabawy badawcze.
 • Zabawy konstrukcyjne …
 • Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
  Liczba godzin:  20

  Koszt:  30 zł

 • Termin: 06 marca – 24 marca 2023 roku

  Zapraszam, dr Beata Krokocka

  Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego. 

  Zakres szkolenia:

  1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
  2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
  3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
  4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
  5.Pytania i odpowiedzi

  Seminarium: "Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej?"

  Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

  Zakres tematyczny:

  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne  wszystkich uczniów.
  • Czynniki wspierające proces nauczania – uczenia się.
  • Pojęcie indywidualizacji.
  • Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się.
  • Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia.
  • Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
  • Umiejętności niezbędne do tworzenia sytuacji dydaktycznych wykorzystujących indywidualne potrzeby uczniów.
  • Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb.
  Liczba godzin: 20

  Koszt: 30 zł

  Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

  Termin realizacji: 21.11.22r.-17.12.22r.


  Forma nr 72
  Seminarium „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” adresowane jest do członków społeczności szkół promujących zdrowie oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Efektem szkolenia będą wiedza i umiejętności z zakresu prezentowanej tematyki.
  Cele ogólne:Przygotowanie szkół do tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Podnoszenie kompetencji oraz zwiększanie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w tym zakresie w szkołach. Wyposażenie szkół w materiały pomocnicze do realizacji projektu.
  Szkolenie nieodpłatne.
  Zapisy:
  https://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy

  Termin szkolenia: 11 maja 2020 r. - 29 maja 2020 r.
  Nr formy: 73
  Zakres tematyczny
  • Procedura autoewaluacji, cele, przedmiot, organizacja.
  • Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań
  • Metody, techniki badawcze i narzędzia.
  • Propozycja kodowania wyników ankiet.
  • Opracowanie arkuszy zbiorczych dla poszczególnych standardów.
  • Opracowanie arkusza oceny efektów działań.
  • Przygotowanie raportu końcowego z autoewaluacji
  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r.

  Nr formy: 72

  Zakres tematyczny:

  -Zdrowie jako wartość i zasób.

  -Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  -Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

  -Metodyka pracy z uczniami.

  -Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej.

  -Dobre praktyki.

  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach

  Liczba godzin: 20

  Koszt: 20 zł

  Termin realizacji: 9 – 30 listopada 2020 roku

  Zapisy: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu

  https://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy


  Numer formy: 93 II Edycja
  Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa "Jak zorganizować wycieczkę szkolną"
  Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia
  Zakres tematyczny:
  • Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wycieczki.
  Kierownik formy i prowadzący zajęcia: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
  Liczba godzin: 3
  Koszt: Nieodpłatnie
  Termin: 18 czerwca 2021 r.
  Zapisy: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

  Zapraszam do udziału w warsztatach metodycznych. Czas trwania warsztatów: 26.02.2018 r.- 26.03.2018 r. Już można logować się do szkolenia. Liczba godzin: 20. Koszt szkolenia 20 złotych. Karty zgłoszenia (z odręcznym podpisem) proszę wysyłać na adres e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

  Nr formy: 70
  Zakres tematyczny:
  - Geneza Programu.
  - Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.
  - Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.
  - Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.
  Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Termin realizacji: 21 września 2020 roku - 2 października 2020 roku, m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
  Uwaga: Obowiązkowy udział co najmniej trzech przedstawicieli z jednego przedszkola.
  Zapisy: https://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy

  Szanowne Panie!
  Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023" - II edycja.
  Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń projektu.
  Nadrzędnym celem działań  w sieci stanowić będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
  Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

  Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
  "Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

  Zapraszam Państwa do współpracy
  Maria Biernat - koordynator sieci

  Szanowni Państwo!
  Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!".
  Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
  Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

  Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa.

  Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Zachęcam do udziału. Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji Uśmiech

  Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci


  Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

  Cele sieci współpracy i samokształcenia:

   • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
   • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
   • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
   • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
   • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
   • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

  Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

  CRE WŁ. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

  Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki jest bezpłatną formą doskonalenia zawodowego, daje możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
  Zapraszam Państwa do współpracy.

  Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
  Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

  Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

  - Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  - Warsztat pracy nauczyciela historii.

  - Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

  - Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
  - Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.

  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

  Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
  Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
  Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

  Technologie informacyjno - komunikacyjne dają nam - nauczycielom szerokie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik i narzędzi do  wzbogacenia naszej pracy dydaktycznej i uatrakcyjnienia różnych zajęć lekcyjnych z uczniami. Na warsztatach zapoznamy się z przykładami aplikacji komputerowych, które można zastosować do promowania i działalności biblioteki szkolnej oraz zachęcania uczniów do czytania i rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.  Poznamy dwie aplikacje MY STORYBOOK i STORY JUMPER, za pomocą których stworzymy własne książeczki cyfrowe - elektroniczne - wirtualne.

  Kurs trwa od 15 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

  Zapraszam nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego i innych zainteresowanych do udziału w seminarium!


  Nr formy: 207

  Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klasy”

  Adresaci: Nauczyciele wychowawcy z niewielkim doświadczeniem

  Zakres tematyczny:

  • Cele i zalety stosowania technik socjometrycznych w kierowaniu klasą/grupą.
  • Charakterystyka techniki socjometrycznej.
  • Sposób przeprowadzenia techniki socjometrycznej J.L. Moreno.
  • Technika sporządzania tabeli socjometrycznej.
  • Analiza i interpretacja wyników techniki socjometrycznej.
  • Nietypowe techniki socjometryczne.
  Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach
  Osoby prowadzące: Marek Rawski
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 20 zł
  Termin realizacji: 10-24 lutego 2023 roku, godz. 14.30
  Warsztaty metodyczne: "Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?"
  Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy zainteresowani tematem
  Zakres tematyczny:
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • Biblioterapia - co to takiego?
  • Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Rola bajek terapeutycznych oraz ich wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym.
  • Zasady zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przykłady tekstów bajek realaksacyjnych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
  Termin realizacji: 14-26 listopada 2022r.

  Konferencja: „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela"

  Tematyka:

  -Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

  -Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

  - Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.

  Termin: 27.10.2022r.- 16.11.2022r.

  Koszt: Nieodpłatnie

  Zapraszam

  Seminarium: " Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy" Forma nr 9

  Zakres tematyczny:

  - Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się.

  - Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania.

  - Zasady udzielania informacji zwrotnej - dobre praktyki

  - Modyfikowanie podejmowanych działań.

  17 listopada - 17 grudnia 2022r.

  koszt: 30 zł

  Zapraszam 


  Nr formy: 3
  Tematyka:
  - Podstawy formalno- prawne pełnienia funkcji opiekuna  stażu i mentora;
  - Zadania opiekuna stażu i mentora - różnice;
  - Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych;
  - Planowanie lekcji otwartych i obserwacji lekcji;
  - Udzielanie informacji zwrotnych;
  - Dokumentowanie pracy opiekuna stażu i mentora.
  Czas trwania: 30h.
  Odpłatność: 40 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak
  F nr 8
  seminarium b-learning "Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym"
  przeznaczone jest dla nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie awansu zawodowego z 26.07.2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)
  Zakres tematyczny:
  - podstawa prawna awansu zawodowego;
  - omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  - przygotowanie dokumentacji KO.

  Liczba godzin - 20
  Koszt - 20 zł
  Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674