Available courses

Rada Pedagogiczna dla Pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Tematyka szkolenia:

-Zmiana struktury szkolnictwa w Polsce po 2017 r.
-Ogólne informacje o szkolnictwie branżowym
-System kształcenia dorosłych
-Formy poszerzania kompetencji i kwalifikacji przez młodzież i osoby dorosłe
-Zmiany w szkolnictwie branżowym
-Zintegrowany System Kwalifikacji.

Termin szkolenia: od 28 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r.

Nr formy: 92
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Co nowego w nowym egzaminie zawodowym?”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
2. Część pisemna egzaminu.
3. Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
4. Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. Forum wymiany doświadczeń.

Liczba godzin: 10.
Koszt 10 zł.

Termin:  22 lutego 2023 r. –07 marca 2023 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Nr formy: 91
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Jak przygotować uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
2. Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.
3. Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.
4. Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.
5. Forum wymiany doświadczeń

Liczba godzin: 10.
Koszt 10 zł.

Termin: 02 stycznia 2023 r. – 15 stycznia 2023 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

-Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Warunki, tryb i organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku kształcenia w poszczególnych formach pozaszkolnych.
- Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.

- Forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Nr formy: 90
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć uczniów”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Ogólne pojęcie pomiaru dydaktycznego.
2. Jak przygotować wymagania edukacyjne i plan wynikowy?
3. Program nauczania a standardy wymagań edukacyjnych.
4. Diagnoza, ocena i porównanie osiągnięć uczniów
5. Metody oceniania
6. Ewaluacja osiągnięć uczniów
7. Forum wymiany doświadczeń.

Liczba godzin: 10.
Koszt: nieodpłatnie

Termin: 23 listopada 2022 – 06 grudnia 2022 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Seminarium dla dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Seminarium  odbędzie się w terminie 19.10.2022 - 01.11.2022 r.


Nr formy: 199 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 

Zakres tematyczny: 

 • Metody prowadzenia zajęć. 
 • Konstruowanie narzędzi niezbędnych w realizacji programu nauczania.
 • Współpraca z rodzicami uczniów. 
 • Dobre praktyk. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Szymańska – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, Liczba godzin: 10

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 - 30 marca 2023 roku, godz. 15.00

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

Zakres tematyczny: 

 • Historia Teatru Kamishibai. 
 • Co to jest teatrzyk Kamishibai.
 • Co daje - korzyści wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
 • Możliwości wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
 • Jak opowiadać historie z kamishibai.
 • Jak zrobić karty narracyjno-obrazkowe.
 • Zrób sam – teatrzyk z tektury.
 • Materiały do wykorzystania.
 • Propozycje wydawnictw oferujących teatrzyk Kamishibai i karty narracyjno-obrazkowe.
 • Polecana literatura – zestawienie tematyczne.

Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 28 października – 30 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, Aneta Brzezińska


Forma nr 105 - II edycja

Warsztaty metodyczne Jak Tworzyć przedszkole promujące zdrowie?

Zakres tematyczny:

- Geneza Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

- Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.

- Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.

- Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.

- Dobre praktyki.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji szkolenia: wg potrzeb

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Zgłoszenia do: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego. 

Zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
5.Pytania i odpowiedzi

Nr formy: 107
Zakres tematyczny
 • Procedura autoewaluacji, cele, przedmiot, organizacja.
 • Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań.
 • Metody, techniki badawcze i narzędzia.
 • Propozycja kodowania wyników ankiet.
 • Opracowanie arkuszy zbiorczych dla poszczególnych standardów.
 • Opracowanie arkusza oceny efektów działań.
 • Przygotowanie raportu końcowego z autoewaluacji.
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 -  30 marca  2023 r.

Nr formy: poza planem

Zakres tematyczny:

-Zdrowie jako wartość i zasób.

-Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

-Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

-Metodyka pracy z uczniami.

-Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej.

-Dobre praktyki.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin realizacji: wg potrzeb

Zapisy: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 F 17 seminarium
  „Opracowanie i wdrożenie programu oraz innowacji pedagogicznej ”

           Zakres tematyczny:

·Zasady opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych.

·Ewaluacja działań edukacyjnych.

·Przykłady dobrych praktyk.

Kierownik formy: Elżbieta Masny

Liczba godzin:15
Koszt: 20 zł
Termin: 22 - 31 maja 2023 roku

  Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674


Organizacja pracy biblioteki szkolnej sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela bibliotekarza

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Biblioteka jako miejsce otwarte i przyjazne dla różnych grup wiekowych i społecznych.
 • Zadania i organizacja biblioteki szkolnej.
 • Co to jest motywacja?
 • Rodzaje motywacji - jak się uczyć?
 • Jak motywować bez nagród i kar?
 • Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
 • Nauczyciel bibliotekarz - specjalista od wspierania sukcesu.
 • Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak- nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Termin realizacji: 17.04- 14.05.23r.

W kursie baza materiałów/pomysłów na ciekawą lekcję/zajęcia i wypełnienie czasu między lekcjami. Zapraszam, dr Beata Krokocka

Celem ogólnym Sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, zespołowe
poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania
i profilaktyki.
Cele szczegółowe:
- wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze wychowania i profilaktyki;
- dzielenie się pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami oraz własnym doświadczeniem i wiedzą;
- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi;
- zgłębianie wiedzy z obszaru rekomendowanych programów profilaktycznych;
- zgłębianie zagadnień interesujących uczestników, czerpanie inspiracji do pracy wychowawczej;
- tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli w zakresie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami;
- dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
- korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia konsultanta ds. wychowania.
ZAPRASZAM do współpracy

Zapraszam serdecznie do udziału w sieci.

Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w sieci umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą, pomysłami czy spostrzeżeniami.

Jest to całoroczna forma dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

Dołączając do sieci współpracy należy wypełnić głoszenie
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

adres: m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl


Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocnew dziele katechizacji i ewangelizacji.

Zapraszam serdecznie!

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

Celem sieci jest wymiana informacji dotyczących procesów wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o najnowszą literaturę. Państwa doświadczenie pozwoli na zdobycie nowych informacji, poszerzenie wiedzy, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej. Będę zamieszczać pomocne Państwu informacje, zachęcam również do dzielenia się Państwa uwagami, informacjami, propozycjami lektur, które przydadzą się w naszej pracy dydaktycznej. Pojawią się propozycje książek wspierających wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Celem sieci jest też wymiana doświadczeń w zakresie zakupów książek dotyczących wychowani do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Sieć współpracy i samokształcenia dal nauczycieli przedszkoli i nauczycieli bibliotekarzyCele sieci współpracy i samokształcenia:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
  • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Dzień dobry,
Szanowni Państwo

zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

 

Czego Państwo oczekujecie?

Czym możemy się podzielić z innymi?

Jakie problemy możemy wspólnie omówić?
Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy
Maria Biernat - koordynator sieci

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!.
Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Szanowne Panie!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023" - II edycja.
Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń projektu.
Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki jest bezpłatną formą doskonalenia zawodowego, daje możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
Zapraszam Państwa do współpracy.

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

Seminarium b-learning „Jak zorganizować system obserwacji zajęć w szkole?”

Zakres tematyczny: 

 Zasady i sposoby tworzenia arkuszy obserwacji zróżnicowanych zależnie od formy nadzoru z uwzględnieniem wniosków z pełnionego nadzoru oraz kierunków polityki oświatowej państwa. 

 Sposoby analizowania zgromadzonych danych dotyczących obserwacji oraz wykorzystania ich do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

Liczba godzin: 15 

Koszt: Nieodpłatnie

Termin: 21-31 marca 2023 roku, zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

Konferencja: „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela"

Tematyka:

-Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

-Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

- Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.

Termin: 27.10.2022r.- 16.11.2022r.

Koszt: Nieodpłatnie

Zapraszam

Seminarium: " Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy" Forma nr 9

Zakres tematyczny:

- Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się.

- Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania.

- Zasady udzielania informacji zwrotnej - dobre praktyki

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

17 listopada - 17 grudnia 2022r.

koszt: 30 zł

Zapraszam 

F nr 13
seminarium b-learning "Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym"
Zakres tematyczny:
- podstawa prawna awansu zawodowego;
- omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia  nauczyciela dyplomowanego
- przygotowanie dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej.

Liczba godzin - 20
Koszt - 20 zł
Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674

nr formy 15

„Ścieżka zawodowa nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego” 

Zakres tematyczny:  

Omówienie zmian w zakresie przepisów prawa oświatowego.  

Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

 spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D –

17 kwietnia 2023 roku, godz. 15.00,

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 28 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)Seminarium b-learning 

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku

 Zakres tematyczny:

- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego.

- Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik formy: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

27 marca 2023 roku, godz. 15.00 - spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D,

do 14 kwietnia 2023 roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle


Rodzaj formy i tytuł: konsultacje zbiorowe
Adresaci:  członkowie rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bednarach
Kierownik formy: Marek Rawski
Osoby prowadzące: Marek Rawski konsultant ds. wychowania
Liczba godzin: 3
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 5-10 czerwca 2023 r. ; platforma Moodle CREWŁ w Skierniewicach;Nr formy: 210
Seminarium e-learning na platformie Moodle „Integrowanie zespołu klasowego” 
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 • Znaczenie integracji klasy/grupy dla powodzenia oddziaływań wychowawczych
 • Diagnoza poziomu integracji klasy/grupy po dłuższym okresie izolacji
 • Przykładowe scenariusze zajęć dla wychowawców klas 
 • Przykłady dobrych praktyk 
 • Wymiana doświadczeń wychowawców

Kierownik formy i prowadzący: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach 
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł 
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11-25 maja 2023 roku, godz. 14.30, Platforma Moodle CRE WŁ Skierniewice 
Zapisy on-line na szkolenia: creskierniewice.edu.pl

Nr formy: 214

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej”

Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:

-        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji kształcenia specjalnego w placówce oświatowej.

-        Nauczyciel wspomagający w szkole – kwalifikacje, obowiązki i zadania.

-        Dostosowanie wymagań edukacyjnych i form wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia objętego potrzebą kształcenia specjalnego.

-        Dokumentacja nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia.

-        Prowadzenie efektywnego wspomagania – wskazówki praktyczne.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł (wpłaty dokonujemy dopiero po rozpoczęciu kursu)

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 lutego 2023 roku – 1 marca 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

 


Nr formy: 215

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Nauczanie zdalne. Jak prowadzić lekcje online z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym?”

Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:

-        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji nauczania zdalnego.

-        Jak organizować lekcje online?

-        Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej.

-        Zdalne nauczanie uczniów ze SPE – jak robić to ciekawie, bezpiecznie i efektywnie?

-        Zasoby i inspiracje do nauczania zdalnego.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk

Liczba godzin: 20

Koszt: 20

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2023 roku – 12 kwietnia 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)