Available courses

Seminarium "Metodyka układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej"
Nr formy: 27
Termin: 01.12.2021 r. - 15.12.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Podział zadań tekstowych.
 • Metody rozwiązywania zadań tekstowych.
 • Metoda nauczania matematyki według Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
 • Rola zadań tekstowych w kształceniu matematycznym dzieci.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty metodyczne "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera"
Nr formy 25
Termin: 16.11.2021 r. - 30.11.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Specyfika zachowań uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 • Zastosowanie różnorodnych technik i metod motywujących uczniów. 
 • Ocenianie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 • Trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania. 
 • Przykłady dobrych praktyk.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ( również innych nauczycieli zainteresowanych tematem ).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Po ukończeniu szkolenia dyrektorzy szkól, kierownicy szkolenia praktycznego oraz nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu aktów prawnych regulujących organizację praktycznej nauki zawodu, form organizacji praktycznej nauki zawodu, sporządzania umów z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyki / zajęcia praktyczne.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od 24 listopada 2021 r do 08 grudnia 2021 r.

Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu w/w formy doskonalenia.

Koszt szkolenia: 20 zł.

Już teraz można przesyłać karty zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego oraz dyrektorów szkół, kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Zakres tematyczny:

- Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
-  Część pisemna egzaminu.
- Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
-  Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- Forum wymiany doświadczeń.

Seminarium będzie miało miejsce w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl


Dzieci, Gryzmolić, Naszkicować, Rysunek

Termin szkolenia: 01-15.04.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Kot, Tęcza, Kolorowy, Sztuka, Grafika

Termin szkolenia: 01-18.03.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Grzyb, Dom, Drzwi, Fantazja, Bajka, Okno

Termin szkolenia: 01-18.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka
Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 01-17.12.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka
Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 10-28.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny:

-       Zainicjowanie pracy w sieci współpracy i samokształcenia „Rysujemy,  malujemy, lepimy – twórcze zabawy 
         plastyczne.''
        
-       Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

-       Zestaw zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych uszeregowanych pod względem stopniowania trudności.

-       Elementy terapii ręki.

-       Rola środowiska domowego dziecka w nabywaniu sprawności grafomotorycznej.

Kierownik formy: Anna Macioszek – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej CRE WŁ
                              WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Garstka doradca-metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ WODN                           w Skierniewicach, Anna Macioszek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października – 15 listopada 2021 roku, godz. 1500 Platforma Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach, a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisySerdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych z  wykorzystaniem TIK" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy.
Maria Biernat - koordynator sieci

Kilka inspiracji na rozpoczynający się adwent...

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
Działanie w sieci "Matematyczny sukces maturzysty zaczyna się w przedszkolu" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze kompetencji kluczowych.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieciSieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieciZapraszam serdecznie nauczycieli języka angielskiego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nieodpłatna, całoroczna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń. Zachęcam Państwa do dołączenia do sieci i dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczycieli we współczesnej szkole" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
-Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Metody ewaluacji lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.Zakres tematyczny:
- Rodzaje wolontariatu - zalety i zagrożenia.
- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu.
- Sposoby organizowania wolontariatu.
- Budowanie planu oddziaływań wolontariackich.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin realizacji: 15. 11. - 17. 12.  2021r.


Warsztaty metodyczne: "Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?"
Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
 • Biblioterapia - co to takiego?
 • Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii.
 • Biblioterapia jako metoda budująca zasoby osobiste.
 • Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna w przedszkolu.
 • Znaczenie baśni w rozwoju dziecka.
 • Bajkoterapia w pracy nad lękami w przedszkolu.
 • Metody wspierające w bajkoterapii.
 • Przykłady zajęć grupowych z wykorzystaniem elementów bajkoterapii.
 • Przykłady tekstów bajek realaksacyjnych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Termin realizacji: 15-26 listopada 2021r.

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin: 8 -20 listopada 2021 r.Nr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
- Zadania i obowiązki dyrektora.
Termin: 15 lutego 2021 r.
Liczba godzin: 3
Spotkanie na MS TEAMS 15.02.2021 r.,.godz. 16.00
Proszę o kontakt telefoniczny 795571674

Adresaci:Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu.

Termin rozpoczęcia: 20.04. - 20.05.2015 r.

Liczba godz. -20godz.

Tematyka warsztatów:
 • Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.
 • Przygotowanie dokumentacji i prezentacji pracy własnej zgodnie z wymogami na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Kierownik: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 60 Termin: 16.02-16.03.2015r. Tematyka 1. Zadania nauczycieli pracujących w zespołach w świetle obowiązującego prawa. 2. Propozycja regulaminu pracy zespołów nauczycielskich. 3. Metody pracy zespołowej, sposoby wykorzystania wyników diagnoz do doskonalenia jakości pracy placówki. 4. Wpływ zespołów nauczycielskich na zarządzanie ukierunkowane na rozwój. 5. Wspomaganie dyrektora oparte na pracy zespołowej nauczycieli. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bozenaforn@wp.pl