Available courses

Seminarium e-learning"Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych jako metoda pozyskania środków na realizację zajęć dodatkowych zawodowych"
Nr formy 95
Termin: 16.03.2022 r. - 30.03.2022 r.
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów
 • Sposoby organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz pozyskiwania środków na ich realizację
 • Dokumentowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych
 • Ewaluacja działań
 • Forum wymiany doświadczeń
Zapraszam serdecznie nauczycieli przedmiotów zawodowych (jak również innych nauczycieli zainteresowanych tematem).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać poprzez stronę internetową: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy lub mailem e.niedzielska@creskierniewice.edu.pl

Kierownik formy: Edyta Niedzielska - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Materiały dla uczestników warsztatów metodycznych "Metody aktywizujące pracę ucznia zastosowane w podręcznikach Wydawnictwa Jedność": linki do materiałów o integracji, linki do pomocy multimedialnych, zabawy integracyjne oraz prezentacje. 

seminarium blended - learning stacjonarnie i na platformie Moodle

Zapraszam Państwa do analizy materiałów wykorzystanych do realizacji seminarium pt.

Jak oceniać uczniów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Ocena dłuższej wypowiedzi.

Podczas spotkania stacjonarnego zrealizowaliśmy następujące treści:

 • diagnoza oczekiwań uczestników szkolenia,
 • dlaczego warto rozmawiać o ocenianiu uczniów?
 • zastosowanie różnych form przekazywania informacji,
 • pytania warte zadawania, 
 • co jest ważne dla nauczyciela i uczniów,
 • doskonalenie  warsztatu pracy poprzez analizę ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych,
 • ocena dłuższej wypowiedzi,
 • wymiana pomysłów i dobrych praktyk.Warsztaty metodyczne "Narzędzia Google do nauczania zdalnego przedmiotów zawodowych teoretycznych"
Nr formy 94
Termin: 19.01.2022 r. - 16.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł.
Zakres tematyczny:
 • Narzędzia Google do nauczania zdalnego
 • Prowadzenie wideorozmów przy użyciu Google Meet
 • Rozpoczęcie pracy z Google Classroom
 • Zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć
 • Publikacja materiałów i zadań
 • Tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
 • Komunikacja z uczniami
 • Prawo autorskie w publikacjach internetowych
 • Forum wymiany doświadczeń
Zapraszam serdecznie nauczycieli przedmiotów zawodowych (jak również innych nauczycieli zainteresowanych tematem).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać poprzez stronę internetową: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy lub mailem e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Kierownik formy: Edyta Niedzielska - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Po ukończeniu szkolenia dyrektorzy szkól, kierownicy szkolenia praktycznego oraz nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu aktów prawnych regulujących organizację praktycznej nauki zawodu, form organizacji praktycznej nauki zawodu, sporządzania umów z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyki / zajęcia praktyczne.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od 24 listopada 2021 r do 08 grudnia 2021 r.

Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu w/w formy doskonalenia.

Koszt szkolenia: 20 zł.

Już teraz można przesyłać karty zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego oraz dyrektorów szkół, kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Zakres tematyczny:

- Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
-  Część pisemna egzaminu.
- Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
-  Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- Forum wymiany doświadczeń.

Seminarium będzie miało miejsce w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl


Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury. 

Zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (od 2019 r.)
3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
5.Pytania i odpowiedzi

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych tematem

Zakres tematyczny:

-     Rola zabawy twórczej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej najmłodszych.

-     Zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego /liście, kwiaty, szyszki, kamyki/.

-     Zabawy z masami plastycznymi i sensorycznymi.

-     Zabawy z wykorzystaniem surowców wtórnych /makulatura, plastikowe korki i butelki/.


Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy CRE WŁ Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach

Forma nr 149

Termin szkolenia: 04 - 31.01.2022 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł.

Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Zapraszam - Anna Macioszek


Konsultacje zbiorowe Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji na temat przygotowania ucznia do egzaminu z języka polskiego.
Otrzymają Państwo materiały metodyczne zapewniające wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu.
Termin: 20.04.2022 r.
Liczba godzin: 3
konsultacje telefoniczne 795571674

Nr formy: 21
Rodzaj formy i tytuł: seminarium e-learning
"Konkurs Ortograficzny”
Adresaci: nauczyciele języka polskiego  w szkołach podstawowych.

Zakres tematyczny:

 • Kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów;
 • Przedstawienie sposobów nauczania ortografii;
 • Dobór metod i form pracy z uwzględnieniem organizacji konkursu ortograficznego.
 • Realizacja i przebieg konkursu ortograficznego.

Liczba godzin:10
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce szkolenia: 9 - 10 maja 2022 r., Platforma Moodle CRE

Szkolenie prowadzi Elżbieta Masny, tel. 795571674

 F 20 seminarium
  „Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej ”

           Zakres tematyczny:

·Zasady opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych.

·Ewaluacja działań edukacyjnych.

·Przykłady dobrych praktyk.

Kierownik formy: Elżbieta Masny

Liczba godzin:15
Koszt: 20 zł
Termin: 29 kwietnia  - 6 maja 2022 roku

  Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674


Główne cele sieci :

 • wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami;
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami;
 • poszerzanie kompetencji uczestników poprzez korzystanie z wzajemnych doświadczeń

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
  • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

CRE WŁ. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych z  wykorzystaniem TIK" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy.
Maria Biernat - koordynator sieci

Kilka inspiracji na rozpoczynający się adwent...

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
Działanie w sieci "Matematyczny sukces maturzysty zaczyna się w przedszkolu" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa i motywacji do czytania z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod.

Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Zachęcam do nawiązania kontaktów i podjęcia współpracy.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji
Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze kompetencji kluczowych.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci
Zapraszam serdecznie nauczycieli języka angielskiego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nieodpłatna, całoroczna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń. Zachęcam Państwa do dołączenia do sieci i dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczycieli we współczesnej szkole" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
-Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Metody ewaluacji lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.obrazekWarsztaty metodyczne: „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych? Budowanie bezpiecznego klimatu społecznego w szkole/klasie”. Forma: 118

Zakres tematyczny: 

- Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

- Obszary budowania bezpiecznego klimatu społecznego przez nauczyciela.

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin: 7 marca – 7 kwietnia 2022 roku,Zakres tematyczny:
- Rodzaje wolontariatu - zalety i zagrożenia.
- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu.
- Sposoby organizowania wolontariatu.
- Budowanie planu oddziaływań wolontariackich.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin realizacji: 15. 11. - 17. 12.  2021r.

obrazek

Seminarium: "Prawa dziecka w przepisach prawa” (forma: 130)

Tematyka:

- Co to jest Konwencja o prawach dziecka, do kogo jest skierowana. 

- Przewodnik po prawach dziecka. 

- Prawo wewnątrzszkolne a prawa dziecka.

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł

Termin: 4 kwietnia – 10 maja 2022

ZAPRASZAM

Tematyka:

- Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania: 

a) arkusze obserwacji, 

b) arkusze samooceny, 

c) arkusze kontroli. 

- Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela..

Forma nieodpłatna.

Zapraszamy: Elżbieta Masny, Anna Stefaniak


obrazek

Seminarium: " Prawo oświatowe w praktyce awansującego nauczyciela"

Tematyka:

 • Źródła prawa.
 • Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie.
 • Prawo wewnątrzszkolne.
 • Poradnik nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji:

4 i 6 kwietnia 2022 r. godz. 1500 spotkanie stacjonarne CRE WŁ (WODN) w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

4- 15 kwietnia 2022 r.  Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 


Seminarium: " Autoewaluacja w pracy nauczyciela - jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy" Forma: 129

Zakres tematyczny:

- Formy i narzędzia autoewaluacji.

- Feedbeck w pracy nauczyciela.

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

5 stycznia - 10 marca 2022r.

koszt: 40 zł


Nr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
seminarium b-learning "Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
- podstawa prawna awansu zawodowego;
- omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.