Available courses

Warsztaty metodyczne "Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem gier i zabaw"
Nr formy 30
Termin: 10.01.2022 r. - 24.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Metody nauki czytania
 • Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
 • Motywowanie dziecka do czytania
 • Propozycje zabaw wspierających proces doskonalenia nauki czytania i pisania

 • Gry i zabawy ułatwiające naukę ortografii

Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:


Warsztaty metodyczne "Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń"
Nr formy 32
Termin: 13.01.2022 r. - 27.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Teorie twórczości
 • Główne standardy pedagogiki twórczości
 • Warunki stymulowania postawy twórczej
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości – propozycje ćwiczeń

Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  ( jak również innych nauczycieli zainteresowanych tematem).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:


Warsztaty metodyczne "Narzędzia Google do nauczania zdalnego przedmiotów zawodowych teoretycznych"
Nr formy 94
Termin: 19.01.2022 r. - 16.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł.
Zakres tematyczny:
 • Narzędzia Google do nauczania zdalnego
 • Prowadzenie wideorozmów przy użyciu Google Meet
 • Rozpoczęcie pracy z Google Classroom
 • Zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć
 • Publikacja materiałów i zadań
 • Tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
 • Komunikacja z uczniami
 • Prawo autorskie w publikacjach internetowych
 • Forum wymiany doświadczeń
Zapraszam serdecznie nauczycieli przedmiotów zawodowych (jak również innych nauczycieli zainteresowanych tematem).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać poprzez stronę internetową: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy lub mailem e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Kierownik formy: Edyta Niedzielska - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Po ukończeniu szkolenia dyrektorzy szkól, kierownicy szkolenia praktycznego oraz nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu aktów prawnych regulujących organizację praktycznej nauki zawodu, form organizacji praktycznej nauki zawodu, sporządzania umów z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyki / zajęcia praktyczne.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od 24 listopada 2021 r do 08 grudnia 2021 r.

Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu w/w formy doskonalenia.

Koszt szkolenia: 20 zł.

Już teraz można przesyłać karty zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego oraz dyrektorów szkół, kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Zakres tematyczny:

- Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
-  Część pisemna egzaminu.
- Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
-  Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- Forum wymiany doświadczeń.

Seminarium będzie miało miejsce w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl


Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 10-28.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Seminarium: "O wspieraniu ucznia i siebie w nowej rzeczywistości  i edukacji polonistycznej”

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja uczniów w sytuacji kryzysowej.
 • Działania w zakresie wsparcia ucznia w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 • Strategie dydaktyczne i polonistyczne metody nauczania.
 • Planowanie ćwiczeń rozwijających kompetencje językową, komunikacyjną i tekstową.
 • Wieloczynnikowe teorie stylów uczenia się i nauczania.
 • Style uczenia się i dobór strategii nauczania i uczenia się.
 • Techniki nauki wzrokowej, nauki przez czytanie i pisanie, słuchowej,  kinestetycznej. 

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 28.01.22r.-10.02.22r.

 


Seminarium: "Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej?"

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne  wszystkich uczniów.
 • Czynniki wspierające proces nauczania – uczenia się.
 • Pojęcie indywidualizacji.
 • Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się.
 • Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia.
 • Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
 • Umiejętności niezbędne do tworzenia sytuacji dydaktycznych wykorzystujących indywidualne potrzeby uczniów.
 • Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb.
Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 24.01.22r.-20.02.22r.


Warsztaty metodyczne: „Jak sprawić, żeby uczeń chciał chcieć? Motywacja i  kształtowanie motywacji"

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Co to jest motywacja? Rodzaje motywacji.
 • Potrzeby jako motywy. Mechanizmy osobowości jako motywy.
 • Najważniejsze potrzeby psychiczne a motywacja.
 • Co to znaczy motywować ucznia?
 • Wzmocnienie pozytywne jako klucz do motywowania i skutecznego wspierania.
 • Metody motywowania uczniów do pracy i wspierania ich w drodze do rozwoju.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Termin realizacji: 10-24.01.22 r.

Forma nr 149

Termin szkolenia: 04 - 31.01.2022 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł.

Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Zapraszam - Anna Macioszek


Dzieci, Gryzmolić, Naszkicować, Rysunek

Termin szkolenia: 01-15.04.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Kot, Tęcza, Kolorowy, Sztuka, Grafika

Termin szkolenia: 01-18.03.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Grzyb, Dom, Drzwi, Fantazja, Bajka, Okno

Termin szkolenia: 01-18.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny:

-       Zainicjowanie pracy w sieci współpracy i samokształcenia „Rysujemy,  malujemy, lepimy – twórcze zabawy 
         plastyczne.''
        
-       Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

-       Zestaw zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych uszeregowanych pod względem stopniowania trudności.

-       Elementy terapii ręki.

-       Rola środowiska domowego dziecka w nabywaniu sprawności grafomotorycznej.

Kierownik formy: Anna Macioszek – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej CRE WŁ
                              WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Garstka doradca-metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ WODN                           w Skierniewicach, Anna Macioszek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października – 15 listopada 2021 roku, godz. 1500 Platforma Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach, a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisySerdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych z  wykorzystaniem TIK" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy.
Maria Biernat - koordynator sieci

Kilka inspiracji na rozpoczynający się adwent...

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
Działanie w sieci "Matematyczny sukces maturzysty zaczyna się w przedszkolu" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa i motywacji do czytania z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod.

Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Zachęcam do nawiązania kontaktów i podjęcia współpracy.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji
Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze kompetencji kluczowych.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci
Zapraszam serdecznie nauczycieli języka angielskiego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nieodpłatna, całoroczna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń. Zachęcam Państwa do dołączenia do sieci i dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczycieli we współczesnej szkole" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
-Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Metody ewaluacji lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.Zakres tematyczny:
- Rodzaje wolontariatu - zalety i zagrożenia.
- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu.
- Sposoby organizowania wolontariatu.
- Budowanie planu oddziaływań wolontariackich.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin realizacji: 15. 11. - 17. 12.  2021r.


Warsztaty metodyczne: "Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?"
Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
 • Biblioterapia - co to takiego?
 • Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii.
 • Biblioterapia jako metoda budująca zasoby osobiste.
 • Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna w przedszkolu.
 • Znaczenie baśni w rozwoju dziecka.
 • Bajkoterapia w pracy nad lękami w przedszkolu.
 • Metody wspierające w bajkoterapii.
 • Przykłady zajęć grupowych z wykorzystaniem elementów bajkoterapii.
 • Przykłady tekstów bajek realaksacyjnych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Termin realizacji: 15-26 listopada 2021r.

Tematyka:

- Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania: 

a) arkusze obserwacji, 

b) arkusze samooceny, 

c) arkusze kontroli. 

- Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela..

Forma nieodpłatna.

Zapraszamy: Elżbieta Masny, Anna Stefaniak


Seminarium: " Autoewaluacja w pracy nauczyciela - jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy" Forma: 129

Zakres tematyczny:

- Formy i narzędzia autoewaluacji.

- Feedbeck w pracy nauczyciela.

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

5 stycznia - 10 marca 2022r.

koszt: 40 zł


Nr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
warsztaty metodyczne b-learning "Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
- podstawa prawna awansu zawodowego;
- omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin: 6-17.12. 2021 r.


Szkolenie odbędzie się w następującym trybie:

6 grudnia 2021 r. w godz. 15.00- 18.00, część teoretyczna w siedzibie CRE w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D;

lub (dotyczy osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym)

7 grudnia 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00, część teoretyczna na platformie MS TEAMS. Link do szkolenia zostanie podany w mailu.

Kontynuacja formy doskonalenia  od 7 do 17.12. 2021 r. na platformie Moodle WODN, na której zamieszczono materiały omawiane na szkoleniu. 


Osoba prowadząca: Elżbieta Masny e.masny@wodnskiernie.nazwa.pl; tel. 795571674
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
- Zadania i obowiązki dyrektora.
Termin: 15 lutego 2021 r.
Liczba godzin: 3
Spotkanie na MS TEAMS 15.02.2021 r.,.godz. 16.00
Proszę o kontakt telefoniczny 795571674

Adresaci:Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu.

Termin rozpoczęcia: 20.04. - 20.05.2015 r.

Liczba godz. -20godz.

Tematyka warsztatów:
 • Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.
 • Przygotowanie dokumentacji i prezentacji pracy własnej zgodnie z wymogami na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Kierownik: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 60 Termin: 16.02-16.03.2015r. Tematyka 1. Zadania nauczycieli pracujących w zespołach w świetle obowiązującego prawa. 2. Propozycja regulaminu pracy zespołów nauczycielskich. 3. Metody pracy zespołowej, sposoby wykorzystania wyników diagnoz do doskonalenia jakości pracy placówki. 4. Wpływ zespołów nauczycielskich na zarządzanie ukierunkowane na rozwój. 5. Wspomaganie dyrektora oparte na pracy zespołowej nauczycieli. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bozenaforn@wp.pl