Available courses

Warsztaty metodyczne "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera"
Nr formy 25
Termin: 16.11.2021 r. - 30.11.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
 • Specyfika zachowań uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 • Zastosowanie różnorodnych technik i metod motywujących uczniów. 
 • Ocenianie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 • Trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania. 
 • Przykłady dobrych praktyk.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ( również innych nauczycieli zainteresowanych tematem ).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego oraz dyrektorów szkół, kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Zakres tematyczny:

- Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
-  Część pisemna egzaminu.
- Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
-  Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- Forum wymiany doświadczeń.

Seminarium będzie miało miejsce w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Warsztaty metodyczne "Dostosowanie wymagań edukacyjnych i i indywidualizacja nauczania"
Nr formy 23
Termin: 11.10.2021 r. - 26.10.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Zakres tematyczny:
 • Podstawy prawne indywidualizacji i dostosowania wymagań.
 • Dostosowanie wymagań i indywidualizacja. Ocenianie.
 • Wykorzystanie taksonomii i poziomów wymagań do formułowania wymagań edukacyjnych.
 •  Formułowanie wymagań edukacyjnych.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl


Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 01-17.12.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka
Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 10-28.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny:

-       Zainicjowanie pracy w sieci współpracy i samokształcenia „Rysujemy,  malujemy, lepimy – twórcze zabawy 
         plastyczne.''
        
-       Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

-       Zestaw zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych uszeregowanych pod względem stopniowania trudności.

-       Elementy terapii ręki.

-       Rola środowiska domowego dziecka w nabywaniu sprawności grafomotorycznej.

Kierownik formy: Anna Macioszek – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej CRE WŁ
                              WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Garstka doradca-metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ WODN                           w Skierniewicach, Anna Macioszek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października – 15 listopada 2021 roku, godz. 1500 Platforma Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach, a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisyZapraszam nauczycieli języka polskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w seminarium:

Rola i funkcje oceny w procesie  kształcenia

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Co to jest ocena szkolna?
 • Jakie cele stawia przed sobą nowoczesne ocenianie?
 •  Funkcje oceny i kontroli w procesie kształcenia.
 • Jakie korzyści daje ocena nauczycielowi i uczniowi?
 • Cechy oceniania nakierowanego na ucznia.
 • Informacja zwrotna jako istotny element oceny ucznia.

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 wrzesień 2021 r. – 8 październik 2021 r. godz. 1430

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych z  wykorzystaniem TIK" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy.
Maria Biernat - koordynator sieci

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
Działanie w sieci "Matematyczny sukces maturzysty zaczyna się w przedszkolu" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze kompetencji kluczowych.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieciSieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Zachęcam do udziału.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji

Małgorzata Wrzodak – koordynator sieciZapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć to bezpłatna forma doskonalenia zawodowego oraz możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
Zapraszam Państwa do współpracy.
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczycieli we współczesnej szkole" w roku szkolnym 2021/2022. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego zaprasza do udziału w seminarium e-learning (numer formy doskonalenia w ofercie CRE WŁ w Skierniewicach 103).

Proponowana forma doskonalenia zawodowego nauczycieli doskonale wpisuje się w jeden
z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematem.
Zakres tematyczny:

- Jesper Juul – pojęcie integralności dziecka?
- Gdzie i jak narusza się integralność dziecka?
- Jak mówimy chroniąc bądź naruszając integralność dziecka?
- Jak możemy wspierać dziecko?
- Fundamenty poczucia własnej wartości dziecka.
- Poczucie własnej wartości, a pewność siebie dziecka.
- Konsultacje indywidualne.
Kierownik formy:
Anna Garstka – nauczyciel doradca metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ w Skierniewicach.
Osoby prowadzące:
Anna Garstka.
Liczba godzin:
20.  
Koszt:
30 zł.
Termin i miejsce rozpoczęcia:
21 września – 18 października 2021 roku, godz. 16.00,
Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach.
Już można zgłaszać się na szkolenie.

Zgłoszenia do:
CRE WŁ w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 lub zapisy on-line na szkolenia na stronie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy.
Zapraszam serdecznie wszystkich Nauczycieli zainteresowanych proponowaną tematyką.

nr formy 2

warsztaty metodyczne "Akademia Młodego Nauczyciela - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej"

Zakres tematyczny:

- podstawa prawna awansu zawodowego;

- konstruowanie Planu rozwoju zawodowego.

Kierownik

- Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin: 14 września 2021 r. spotkanie stacjonarne w siedzibie WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D

KONTYNUACJA SZKOLENIA: 15 - 30 września 2021 r. na Platformie MOODLENr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
FORMA NR 7
warsztaty metodyczne b-learning Akademia Młodego Nauczyciela. Nauczyciel stażysta rozpoczyna awans zawodowy"
koszt: 30 zł
liczba godzin: 20
prowadząca: Elżbieta Masny
termin: 4-15 października 2021 r.
4 października, godz. 15.00 - spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D
5 -15.10. 2021 r. - kontynuacja szkolenia  na Platformie Moodle 
kontakt: tel. 795571674
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
- Zadania i obowiązki dyrektora.
Termin: 15 lutego 2021 r.
Liczba godzin: 3
Spotkanie na MS TEAMS 15.02.2021 r.,.godz. 16.00
Proszę o kontakt telefoniczny 795571674

Adresaci:Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu.

Termin rozpoczęcia: 20.04. - 20.05.2015 r.

Liczba godz. -20godz.

Tematyka warsztatów:
 • Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.
 • Przygotowanie dokumentacji i prezentacji pracy własnej zgodnie z wymogami na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Kierownik: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 60 Termin: 16.02-16.03.2015r. Tematyka 1. Zadania nauczycieli pracujących w zespołach w świetle obowiązującego prawa. 2. Propozycja regulaminu pracy zespołów nauczycielskich. 3. Metody pracy zespołowej, sposoby wykorzystania wyników diagnoz do doskonalenia jakości pracy placówki. 4. Wpływ zespołów nauczycielskich na zarządzanie ukierunkowane na rozwój. 5. Wspomaganie dyrektora oparte na pracy zespołowej nauczycieli. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bozenaforn@wp.pl